2006. máj. 23.

A veszélyes áruk fogalma

Logisztikai szempontból nagy jelentősége van annak, hogy egy adott anyag, termék, áru a közlekedésüzem szempontjából veszélyes árunak minősül-e.

A veszélyes áru fogalom szállításjogi kategória, és veszélyes árunak minősül minden olyan anyag, vagy termék, amely a közlekedés üzemét akutan veszélyezteti.

A veszélyes áruk szállítására nemzetközi egyezmények vonatkoznak, amelyek az ENSZ és annak különböző szervei által kerültek kiadásra, és gyakorlatilag ezeket évente módosítják is, részben tudományos eredmények, részben a gyakorlati tapasztalatok alapján.

Ma Magyarországon négy közlekedési ágnak megfelelően négy szabályzat rendszer ismerete szükséges, amelyek a következők:

1. A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR). Ez a szabályzat magyar nyelven hozzáférhető és a legutolsó aktualizált változat hamarosan megjelenik a Korytrade kiadónál. Erről a szabályzatról tudni kell, hogy Magyarországon a belföldi szállítás esetén is e szabályzat előírásait kell alkalmazni.

2. A veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásról szóló szabályzat. (RID) Ez a szabályzat magyar nyelven is hozzáférhető. E szabályzat nemcsak Magyarországon belül, hanem nemzetközi szállítás esetén valamennyi Európán kívüli COTIF tagországra is érvényes.

3. Nemzetközi kódex a veszélyes áruk tengeri szállítására (IMDG Code). Ez a szabályzat magyar nyelven nem elérhető

4. IATA Veszélyes árukra vonatkozó szabályzat (IATA DGR). Ez a szabályzat sem érhető el magyar nyelven.

A szabályzatok a következő veszélyességi osztályokat tartalmazzák:

1 robbanóanyagok tárgyak

2 gázok

3 gyúlékony folyékony anyagok

4 gyúlékony szilárd anyagok

4.2 öngyulladásra hajlamos anyagok

4.3 vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok

5.1 gyújtó hatású anyagok

5.2 peroxidok

6.1 mérgező anyagok

6.2 fertőző anyagok

7. radioaktív anyagok

8. maró anyagok

9. különféle veszélyes anyagok és tárgyak

Ahhoz, hogy egy anyag a szabályzatok szerint veszélyes anyagnak minősül-e, a szabályzatok alapján meg kell keresni a veszélyességi határokat, vagy ha a név szerinti felsorolásban az adott anyag megtalálható, akkor veszélyes áruról van szó, és a mindenkori gyártó vagy forgalomba hozó felelőssége, hogy a logisztikai folyamatban minden érintettel közli, hogy milyen jellegű veszélyes anyagról van szó és milyen biztonsági óvintézkedések teendők. Minden veszélyes anyag egy négyjegyű ENSZ számmal azonosítandó. Az anyaghoz ki kell tölteni a 91/55-93/112 EGK/EEC által előírt biztonsági adatlapot.

A mindennapi gyakorlatban a masszívan veszélyes anyagok gyártói általában ismerik az anyagaikra vonatkozó előírásokat, viszont sok probléma merül fel azoknál, amelyek viszonylag hétköznapi anyagokkal dolgoznak és gyakran nem is tudják, hogy az általuk gyártott, forgalmazott anyag veszélyes áruként kezelendő. Ezek az anyagok a festékek, hígítók, növényvédő szerek, fertőtlenítő anyagok, háztartás vegyipari anyagok, alkoholok, gyógyszerek, gyógyászati termékek, aeroszolok, motorhajtó és kenőanyagok, akkumulátorok, telepek stb., amelyek többnyire veszélyes áruk, de sem a gyártó, sem a forgalmazó gyakran nem tudnak arról, hogy közlekedési szempontból veszélyes árukat gyártanak. Ez ma már azért is fontos lenne, mert a legújabb rendeletek szerint fokozottan ellenőrzik a szabályzatok betartását és amennyiben az nem teljesül, a szállítás meghiúsul és a szabályok megszegőit tetemes bírsággal sújtják.

2. A csomagolás jelentősége a veszélyes áruk szállításában

Az első pontban ismertetett szabályzatok nagy terjedelemben foglalkoznak a veszélyes áruk csomagolásaival, mivel a primer védelmet a csomagolásnak kell ellátni. Általános szabály, hogy a veszélyes áruk csomagolásának típusvizsgálaton kell átesnie, majd engedélyező hatóságnak jóvá kell hagynia, és ezután kerülhet a csomagolásra a típuskód. Magyarországon a veszélyes áru csomagolások típusvizsgálatát a Széchenyi István Egyetem csomagolásvizsgáló laboratóriuma, a hatósági engedélyezést pedig a Műszaki Biztonsági Felügyelet végzi a nemzetközi egyezményeknek megfelelően.

A szabályzatok a csomagolás három fajtáját ismerik:

1. A hagyományos csomagolások, melyek lehetnek egyszerűek és összetettek, mint például hordók, kannák, zsákok, ládák és olyan összetett csomagolások, ahol a belső csomagolás valamilyen kanna, melyből egyet vagy többet egy külső ládában helyeznek el.

2. Nagyméretű csomagolóeszközök (IBC), mint például az ún. flexibilis konténerek vagy az 1 köbméteres rakodólapra szerelt téglatest alakú műanyag tartályok stb.

3. Nagyméretű csomagolások, melyekben a hagyományos csomagolásokból nagyobb mennyiség egyesíthető.

A szabályzatok a felhasználható csomagolóeszközök anyagait és azokkal szemben támasztott követelményeket is rögzítik.

Az új csomagolási konstrukciókat típusvizsgálatnak kell alávetni, amely vizsgálatok általában a következők:

1. Ejtő-vizsgálatok

2. Halmazolhatósági vizsgálatok

3. Belső nyomásállósági vizsgálatok

4. Tömítettség vizsgálatok

5. Vegyi-összeférhetőség vizsgálatok

Műanyag csomagolóeszközök esetén az ejtő-vizsgálatokat az elridegedés miatt 18 0C alá hűtve kell végezni, míg a halmazolhatósági vizsgálatok 40 0C on hajtandók végre a csomagolóeszköz várható lágyulása miatt.

A veszélyes anyagokhoz a csomagolás kiválasztása és megtervezése bonyolult feladat. A gyakorlatban a legtöbb gondot a csomagolóeszköz és a töltőanyag összehangolása okozza. Nem engedhető meg, hogy a csomagolóeszköz falán át bármilyen halmazállapotú veszélyes anyag a szabadba juthasson, és azt is meg kell akadályozni, hogy a szabad légtérből levegő jusson a csomagolás légterébe. A csomagolások belső falának vegyileg ellenállónak kell lennie a töltőanyaggal szemben, de ugyanakkor a töltőanyagot sem szennyezheti a csomagolás falából kiváló valamilyen csomagolóanyag komponens.

Fontos feladat, különösen folyadékok esetén a töltési fok meghatározása, hiszen a folyadék térfogati hőtágulásából és parciális gőznyomásából a csomagolás belső terében a felmelegedés hatására nagy nyomás, míg erős lehűlés esetén vákuum keletkezhet.

A gyakorlatban az egyik legnehezebb feladat a kereskedelmi szempontokat figyelembe véve a csomagolandó mennyiségeket meghatározni, és ehhez olyan csomagolóeszközt választani, amely a fenti követelményeket kielégíti. A gyakorlatban erre nagyon kevés idő szokott maradni, ugyanakkor a töltőanyag és a csomagolóeszköz anyagának, illetve belső bevonatának vegyi összeférhetőségi vizsgálata időigényes feladat, mely hónapokat is igénybe vehet.

Sok csomagolóanyag esetén reológia hatásokkal is számolni kell, ami azt jelenti, hogy hosszú logisztikai folyamat esetén a csomagolóeszközök tartósan igénybe vannak véve és ez az igénybevételi fajta rövid idejű mérésekkel nem modellezhető. Gondoljunk csak egy tartósan terhelt hullámpapírlemez-dobozra vagy egy műanyag kannára, melyben állandó nyomás uralkodik, és itt a csomagolóeszköz sérülése viszonylag lassú alakváltozás során lassan jön létre, de ha ez egy logisztikai láncban még a szállítás alatt következik be, emberéleteket veszélyeztethet és jelentős anyagi kárt okozhat. Az 1. ábrán egy műanyag kanna állapota látható, mely a tartós belső-nyomásállósági próba során maradó alakváltozást szenvedett. Ebből a nyomásból megállapítható az az érték, amelyet a kanna még biztonságosan el tud viselni. A 2. ábrán egy 200 liter űrtartalmú acéllemez hordó ejtő vizsgálata utáni deformációs képe látható. A vízzel töltött hordó ejtési magassága 240 cm, melyből érzékelhető, hogy ezeket a próbákat milyen nagy igénybevételekre kell elvégezni. A 3. ábrán a vizsgálatok alapján az engedélyező hatóság által kiadott csomagolási UN jelzés látható, mely kódban az 1A1 típusjelzés a nem levehető tetejű acéllemez típuskódja. Az X jelölés a betölthető anyag csomagolási csoportjára utal, mely a szabályzatokban szintén jelölve van, az azt követő szám a betölthető anyag maximális sűrűségét jelzi, míg az azt követő szám a nyomáspróba értéke.

E cikkben csak a legfontosabb ismérveket ismertettük terjedelmi okból, számos csomagolási szempontból fontos kérdésre csak későbbiekben térhetünk ki.

1. ábra.

2. ábra.

3. ábra.
Írta: Dr. Pánczél Zoltán főiskolai docens
Szerkesztette: Lajkó Gábor 70/331-85-65

IBC tartályok rendelése!!!!

Veszélyes áruk csomagolása IV

1. A csomagolás gyártási típusának, vizsgálatának szabályozása

A veszélyes áruk befogadására szánt csomagolásokat típusvizsgálatnak kell alávetni.

Minden ilyen csomagolóeszköz gyártási típusát hazánkban a Széchenyi István Egyetem Csomagolási Laboratóriumnak meg kell vizsgálni, és a TMBSZ MBSZ Engedélyezési Felügyeletnek, mint illetékes hatóságnak jóvá kell hagyni. (Engedélyezési Felügyelet, 1081 Budapest, Köztársaság tér 7.)

A próbákat a gyártási típus minden változtatása után meg kell ismételni, hacsak a próbák végrehajtásával megbízott szerv beleegyezését nem adta a gyártási típus módosításához. Ez utóbbi esetben nincs szükség a gyártási típus újbóli jóváhagyására.

A csomagolóeszköz gyártási típusát a tervezési méret, az anyag és falvastagság, a gyártási és összeállítási mód határozza meg, de beleérthetők a különféle felületkezelések. Tartalmazza azokat a csomagolóeszközöket is, amelyek a gyártási típustól csupán kisebb szerkezeti magasságukban térnek el.

Az illetékes hatóság bármikor előírhatja, hogy megfelelő próbákkal igazolják, hogy a sorozatban gyártott csomagolóeszközök megfelelnek a gyártási típus követelményeinek. Az ilyen próbáknál papír vagy papírlemez csomagolóeszközök esetében a környezeti feltételeknek megfelelő előkészítést is alkalmazni kell.

Ellenőrzési célokra a kijelölt vizsgáló szervnek a felhasznált anyagból vett mintát, mintadarabot vagy alkatrészt meg kell őriznie. Ha biztonsági okokból szükség van belső bevonatra, annak még a próbák után is meg kell őriznie védő tulajdonságait.

Az illetékes hatóság engedélyezheti azon csomagolóeszközök szelektív vizsgálatát, amelyek csak kis mértékben térnek el a más bevizsgálttól, pl. kisebb méretű belső csomagolásokat vagy kisebb nettó tömegű belső csomagolásokat tartalmaznak, vagy amelyek hordók, zsákok és ládák esetén a külső méret(ek)et tekintve valamivel kisebbek.

Amennyiben a vizsgálat eredményeinek érvényességét nem befolyásolja, és az illetékes hatóság hozzájárul, ugyanazon a mintadarabon több vizsgálat is végezhető.

2. A csomagolóeszközök előkészítése a próbákhoz

A próbákat szállításra kész csomagolásokon és küldeménydarabokon kell végrehajtani, beleértve a kombinált csomagolások esetén azok belső csomagolásait. Az önálló, vagy belső tartályokat, vagy küldeménydarabokat folyadékok esetén űrtartalmuk legalább 98%-áig, szilárd anyag esetén legalább 95%-áig kell megtölteni. A kombinált csomagolásoknál, ahol a belső csomagolások folyadékokat és szilárd anyagokat egyaránt tartalmaznak, külön vizsgálat szükséges a folyadék és a szilárd anyag tartalomra. A szállítandó anyag helyettesíthető más anyaggal, kivéve, ha ez meghamisítaná a próbák eredményét. Szilárd anyag esetén a helyettesítő anyagnak ugyanolyan fizikai jellemzői legyenek (tömeg, szemcseméret, stb.), mint a szállítandó anyagnak. Abból a célból, hogy elérjük a küldeménydarab megkövetelt össztömegét, kiegészítő terhek használhatók, pl. ólomszemcsét tartalmazó zsákok, feltéve, hogy ezeket oly módon helyezzük el, hogy nem hamisítják meg a próbák eredményét. Por alakú szilárd anyagok megfelelő keverékeit, pl. polietilén- vagy PVC-port faliszttel, finom homokkal, stb. keverve fel lehet használni töltőanyagként olyan anyagok helyettesítésére, amelyeknek 23oC-on 2680 mm2/s-nél nagyobb a viszkozitásuk.

Folyadékokra vonatkozó ejtőpróbáknál, ha más anyagot használnak, ennek a szállítandó anyaggal azonos relatív sűrűségűnek és viszkozitásúnak kell lennie. Meghatározott feltételek között ejtőpróbákhoz víz is használható.

A papírból vagy papírlemezből készült csomagolóeszközöket legalább 24 órán át szabályozott, relatív páratartalmú és hőmérsékletű levegőn kell tartani. Három megoldás közül lehet választani. Az ajánlott érték 23ą2 oC hőmérséklet és 50ą2% nedvességtartalom. A másik két lehetőség: 20ą2 oC hőmérséklet és 65ą2% nedvességtartalom, illetve 27ą 2 oC hőmérséklet és 65ą2% nedvességtartalom.

A műanyag hordókat, kannákat és - ha szükséges - az összetett (műanyag) csomagolásokat abból a célból, hogy kipróbáljuk, kémiai összeférhetőségük a folyadékokkal kielégítő-e, környezeti hőmérsékleten hat hónapig kell tárolni, ez idő alatt a mintadaraboknak azokkal az árukkal kell megtöltve lenniük, amelyeket szállítani kívánnak bennük.

A tárolás első és utolsó 24 órája alatt a mintadarabokat zárószerkezetükkel lefelé kell állítani. A szellőztető-szerkezettel ellátott csomagolóeszközöket azonban egy-egy alkalommal csak öt percig kell ilyen helyzetben tartani. A tárolást követően a mintadarabokat az előírt próbáknak kell alávetni.

Az összetett (műanyag) csomagolások belső tartályai esetén nem szükséges elvégezni a kémiai összeférhetőségi próbát, ha ismeretes, hogy a műanyag szilárdsági jellemzői a betöltött anyag hatására lényegesen nem változnak meg.

A szilárdsági jellemzők lényeges változásán a következőket kell érteni:

a) jelentős ridegedés, vagy

b) a szakítószilárdság jelentős csökkenése, hacsak ez nem jár a szakadási nyúlás legalább arányos növekedésével.

Ha a műanyag viselkedését más módszerekkel állapították meg, az előző összeférhetőségi vizsgálattól el lehet tekinteni. Az ilyen eljárásoknak azonban legalábbis azonos értékűnek kell lennie az előző összeférhetőségi vizsgálattal, és azokat az illetékes hatóságnak el kell ismernie.

A hordóknál és kannáknál, valamint - ha szükséges - az összetett (műanyag) csomagolásoknál, amelyek olyan nagy molekulatömegű polietilénből készülnek, amely a következő specifikációknak megfelelnek:

- relatív sűrűssége 23 oC-on, egy órán át tartó, 100 oC-on végzett kondicionálás után = 0.940 (az ISO 1183 szabvány szerint):

- folyási mutatószáma 190 oC-on 21,6 kg terhelés mellett <> a II. és III. csomagolási csoportba tartozó kannáknál, és - ha szükséges - az összesített (műanyag) csomagolásoknál, amelyek olyan, közepes molekulatömegű polietilénből készülnek, amely a következő specifikációknak megfelel:

- relatív sűrűsége 23 oC-on, egy órán át tartó, 100 oC-on végzett kondicionálás után =0,940 (az ISO 1183 szabvány szerint),

- folyási mutatószáma 190 oC-on, 21,6 kg terhelés mellett = 0,5 g/10 min és 0,1 g/10 min (az ISO 1133 szabvány szerint),

- folyási mutatószáma 190 oC-on 5 kg terhelés mellett = 3 g/10 min és = 0,5 g/10 min (az ISO 1133 szabvány szerint)

Az anyagjegyzékben felsorolt folyadékokkal szembeni kémiai összeférhetőség standardfolyadékokkal is meghatározható. A szabályzatok szerinti standard folyadékok:

- víz,

- szénhidrogén keverék (white spirit),

- salétromsav,

- ecetsav,

- n-butil acetát,

- nedvesítőszer oldat.

E csomagolóeszközök kielégítő kémiai összeférhetősége bizonyítható háromhetes 40oC-on végzett tárolással, a megfelelő standardfolyadékkal feltöltve: ha standardfolyadékként víz van megadva, a kémiai összeférhetőség bizonyítására nincs szükség.

Ha egy csomagolóeszköz gyártási típusa megfelelt a standardfolyadékkal végzett engedélyezési próbának, a szabályzatban felsorolt töltőanyagok szállítására minden további próba nélkül használható a következő feltételekkel:

- a töltőanyag relatív sűrűsége nem haladhatja meg azt a sűrűséget, amelyet az ejtőpróba során az ejtési magasság és a halmazolási próba során a terhelő tömeg meghatározásához használtunk.

- a töltőanyag gőznyomása 50 vagy 55 oC-on nem haladhatja meg az a nyomást, amelyet a belső nyomás-állósági próba során a próbanyomás meghatározásához használunk.

Ha a hordók és kannák, valamint - szükség esetén - az összetett csomagolások, amelyek nagy, vagy közepes molekulatömegű polietilénből készültek, kiállták a próbát, más töltőanyagokra is jóváhagyhatók, mint amelyek a szabályzatban szerepelnek. Ennek a jóváhagyásnak laboratóriumi vizsgálatokon kell alapulnia, amelyeknek bizonyítaniuk kell, hogy ezeknek a töltőanyagoknak a hatása a mintadarabokra gyengébb, mint a standard folyadékoké. A figyelembe veendő károsodási folyamatok a következők: lágyulás duzzadás révén, feszültségi repedések keletkezése, molekuladegradációs reakciók.

3. A végzendő próbák

3.1. Ejtőpróba

A próbadarabok száma (gyártási típusonként és gyártónként) és a próbadarabok helyzete az ejtőpróbához (az 1. táblázatban láthatók)

A lapra való ejtéstől eltérő ejtőpróbáknál a tömegközéppontnak függőlegesen a felütközési pont fölött kell lennie.

A próbadarabok különleges előkészítése az ejtőpróbákhoz:

A próbadarab és tartalmának hőmérsékletét -18 oC-ra vagy az alá kell csökkenteni a következő csomagolásoknál:

a) műanyag hordók,

b) műanyag kannák,

c) műanyag ládák, a habosított polisztirol ládák kivételével,

d) összetett (műanyag) csomagolások és

e) kombinált csomagolások műanyag belső csomagolásokkal, a szilárd anyagokhoz vagy tárgyakhoz használt műanyag zsákok és zacskók kivételével.

A próbához használt folyadékokat szükség esetén fagyásgátló hozzáadásával kell folyékony állapotban tartani.

1. táblázat. Az ejtőpróba előírásai

Csomagolóeszköz

A próba-darabok

száma

A próbadarabok helyzete az ejtőpróbához

a)

Acélhordó

Alumíniumhordó

Acélkanna

Alumíniumkanna

Rétegelt falemez hordó

Fahordó

Papírlemez hordó

Műanyag hordó és kanna

Hordó alakú összetett (műanyag) csomagolás

hordó alakú összetett (üveg-, porcelán-, kőanyag) csomagolás

Finomlemez csomagolások

hat

(ejtőpró-bánként három)

első próba

(három próbadarabbal): a csomagolásokat átlósan a fenék korcolására, vagy ha ilyen nincs, a korcvarratra, vagy az élre kell ejteni

második próba

(három másik próbadarabbal): a csomagolásokat a leggyengébb pontra kell ejteni, amely az első ejtés során nem került vizsgálatra, pl. az egyik záróelemre vagy egyes hengeres hordóknál a hordópalást hosszirányú hegesztési varratára

b)

Faláda

Láda rétegelt falemezből

Láda farostlemezből

Papírlemez láda

Műanyag láda

Acél- vagy alumíniumláda

Láda alakú összetett (műanyag) csomagolás

Láda alakú összetett (üveg-, porcelán-, kőagyag) csomagolás

öt

(ejtőpró-

báknként

egy)

első próba

: a fenéklapra

második próba

: a tetőlapra

harmadik próba

: a hosszabbik oldallapra

negyedik próba

: a rövidebbik oldallapra

ötödik próba

: az egyik sarokra

c)

Textilzsák

Papírzsák

három

(két ejtés zsákon-ként)

első próba

: a zsák egyik oldallapjára

második próba

: a zsák végére

d)

Műanyag szövet zsák

Műanyag fólia zsák

három

(három ejtés zsákon-ként)

első próba

: a zsák egyik széles oldallapjára

második próba

: a zsák egyik keskeny oldallapjára

harmadik próba

: a zsák végére

e)

Hordó vagy láda alakú összetett (üveg-, porcelán-, kőanyag) csomagolás a 3510 szélzetszám (2) bekezdése szerint

három

(ejtő-próbán-ként egy)

átlós irányban a fenék peremére, ha ilyen nincs, a körvarratra vagy a fenékélre

Amennyiben egynél több helyzet lehetséges egy adott ejtőpróbánál, azt a helyzetet kell választani, ami a legnagyobb valószínűséggel eredményezi a csomagolás sérülését.

Ütközőlap: Az ütközőlapnak merevnek, rugalmatlannak, sík és vízszintes felületűnek kell lennie.

Ejtési magasság:

ˇ Szilárd anyagok esetén:

I. csomagolási csoportban

II. csomagolási csoportban

III. csomagolási csoportban

1,8 m

1,2 m

0,8 m

ˇ Folyékony anyagok esetén:

- ha a próbát vízzel hajtják végre:

a) olyan szállítandó anyagoknál, amelyeknek relatív sűrűsége nem haladja meg az 1,2 értéket:

I. csomagolási csoportban

II. csomagolási csoportban

III. csomagolási csoportban

1,8 m

1,2 m

0,8 m

b) olyan szállítandó anyagok esetén, amelyeknek relatív sűrűsége meghaladja az 1,2 értéket, az ejtési magasságot a szállítandó anyag relatív sűrűségéből a következő módon kell kiszámítani (egy tizedesre felkerekítve):

I. csomagolási csoportban

II. csomagolási csoportban

III. csomagolási csoportban

relatív sűrűség x 1,5 (m)

relatív sűrűség x 1,0 (m)

relatív sűrűség x 0,67 (m)

c) olyan anyagok szállítására használt finomlemez csomagolások esetében, amelyeknek viszkozitása 23 oC-on 200 mm2/s-nál nagyobb (ez megfelel az ISO 2431-1980 szabvány szerinti 6 mm átmérőjű kifolyónyílású szabványos pohárból 30 s kifolyási időnek):

- ha a relatív sűrűség nem haladja meg az 1,2 értéket:

II. csomagolási csoportban

III. csomagolási csoportban

0,6 m

0,4 m

- ha a szállítandó anyag relatív sűrűsége meghaladja az 1,2 értéket, az ejtési magasságot a szállítandó anyag relatív sűrűségéből a következő módon kell kiszámítani (egy tizedesre felkerekítve):

II. csomagolási csoportban

III. csomagolási csoportban

relatív sűrűség x 0,5

relatív sűrűség

x 0,33 (m)

- ha a próbát a szállítandó anyaggal hajtják végre vagy legalább ezzel egyenlő relatív sűrűségű folyadékkal:

I. csomagolási csoportban

II. csomagolási csoportban

III. csomagolási csoportban

1,8 m

1,2 m

0,8 m

Elfogadási feltételek:

a) Minden folyadékot tartalmazó csomagolásnak tömítettnek kell maradnia, miután a belső és a külső nyomás között az egyensúly létrejött: összetett (üveg-, porcelán- és kőagyag) csomagolások és a kombinált csomagolások belső csomagolásainál nincs szükség arra, hogy a nyomások kiegyenlítődjenek.

b) Ha a szilárd anyagok szállítására használt levehető tetejű hordót ejtőpróbának vetnek alá úgy, hogy az ütközőlapra a felső rész ütközik fel, a próbadarab kiállta a próbát, ha a tartalmat a belső csomagolás (pl. műanyag zsák) teljes egészében megtartotta, még akkor is, ha a hordó zárószerkezete a felső részen már nem portömör.

c) A zsákok külső rétegén nem szabad olyan sérülésnek mutatkoznia, amely befolyásolná a szállítás biztonságát.

d) Az összetett vagy kombinált csomagolás külső csomagolásán nem szabad olyan sérülésnek mutatkoznia, amely befolyásolná a szállítás biztonságát. A belső csomagolásban lévő anyagból semmi sem juthat ki.

e) Felütközésnél a zárószerkezeteknél keletkezett nagyon csekély veszteség nem tekinthető a csomagolás hiányosságának, feltéve, hogy további elfolyás nincs.

f) Az I. osztályba tartozó áruk csomagolásán semmiféle olyan repedés nem engedhető meg, amely miatt a robbanóanyagok vagy -tárgyak a külső csomagolásból kijuthatnának.

3.2. Tömörségi próba

(1) Tömörségi próbát kell végrehajtani minden, folyékony anyag szállítására szánt csomagolástípuson, kivéve

- a kombinált csomagolások belső csomagolásait,

- összetett (üveg-, porcelán- és kőagyagi) csomagolások belső tartályait,

- az olyan levehető tetejű csomagolásokat, amelyek 23 oC-on 200 nm3/s-nél nagyobb viszkozitású anyagok csomagolására valók.

(2) A próbadarabok száma: gyártási típusonként és gyártónként három próbadarab.

(3) A próbadarabok különleges előkészítése a próbához: a sűrített levegő bevezetéséhez a próbadarabot semleges helyen meg kell fúrni oly módon, hogy a zárószerkezet tömítettsége is vizsgálható legyen. A szellőztető-szerkezettel ellátott zárószerkezetet szellőztető-szerkezet nélkülire kell kicserélni.

(4) A vizsgálati eljárás: A csomagolóeszközöket, beleértve azok zárásait, víz alatt kell tartani 5 percen át, mialatt azokra a belső levegőnyomás hat, a rögzítési módszernek nem szabad a próba eredményét befolyásolni.

(5) Az alkalmazandó levegőnyomás:

I. csomagolási csoportban

II. csomagolási csoportban

III. csomagolási csoportban

legalább 30 kPa

legalább 20 kPa

legalább 20 kPa

Alkalmazhatók más, legalább azonos hatékonyságú eljárások is.

(6) Elfogadási feltétel: Semmiféle szivárgásnak nem szabad létrejönnie.

3.3. Belsőnyomás-állósági próba (hidraulikus nyomáspróba)

(1) Hidraulikus nyomáspróbát kell végrehajtani minden acélból, alumíniumból vagy műanyagból készült csomagolástípuson és minden folyadék befogadására használt összetett csomagoláson. Nincs szükség nyomáspróbára:

- kombinált csomagolások belső csomagolásain,

- összetett

(üveg-, porcelán- és kőagyag) csomagolások belső tartályain,

- levehető tetejű csomagolásoknál, amelyek 23 oC-on 200 nm2/s-nél nagyobb viszkozitású anyagok csomagolására valók.

(2) A próbadarabok száma: gyártási típusonként és gyártónként három próbadarab.

(3) A csomagolások különleges előkészítése a próbához: a nyomás kifejtéséhez a próbadarabot semleges helyen meg kell fúrni oly módon, hogy a zárószerkezet tömörségét is vizsgálni lehessen. A szellőztető-szerkezettel ellátott zárószerkezetet szellőztető-szerkezet nélkülire kell kicserélni.

(4) A vizsgálati eljárás és az alkalmazandó próbanyomás: a csomagolásokat öt percen keresztül (műanyag csomagolások esetében harminc percen keresztül) olyan hidraulikus túlnyomásnak kell alávetni, amely nem lehet kisebb, mint

a) a csomagolásban 55 oC-on mért teljes túlnyomás (vagyis a töltőanyag gőznyomásának és a levegő vagy más inert gázok parciális nyomásának összegéből levonva 100 kPa-t) szorozva 1.5 biztonsági tényezővel: e teljes túlnyomás meghatározásához a maximális töltési fokot és 15 oC töltési hőmérsékletet kell alapul venni, vagy

b) a töltőanyag 50 oC-on mért gőznyomásának 1,75-szorosából levonva 100 kPa-t, de legalább 100 kPa túlnyomás, vagy

c) a töltőanyag 55 oC-on mért gőznyomásának 1.5 szereséből levonva 100 kPa-t, de legalább 100 kPa túlnyomás.

A csomagolás megtámasztásának módja nem hamisíthatja meg a próba eredményeit. A nyomást folyamatosan és egyenletesen kell növelni. A próbanyomást a próba teljes időtartama alatt állandó értéken kell tartani.

Az I. csomagolási csoportba tartozó csomagolásoknál a minimális próbanyomás 250 kPa.

(5) Elfogadási feltétel: egyetlen csomagolás sem szivároghat.

3.4. Halmazolási próba

(1) A halmazolási próbát minden csomagolástípuson el kell végezni, kivéve a zsákokat és az összetett (üveg-, porcelán- és kőagyag) csomagolásokat, amelyek nem halmazolhatók.

(2) A próbadarabok száma: gyártási típusonként és gyártónként három próbadarab.

(3) Vizsgálati eljárás: A vizsgálati mintát ki kell tenni a vizsgálati minta felső felületére ható, az azonos küldeménydarabok össztömegével megegyező erőnek, melyek a szállítás során arra halmazolhatók.

A próba időtartama 24 óra, kivéve a folyadékokhoz használt műanyag hordókat, kannákat és a folyadékokhoz használt 6HH1 és 6HH2 összetett csomagolásokat, amelyeket 28 nap időtartamon át kell legalább 40 oC hőmérsékleten halmazolási próbának alávetni. A minimális halmazolási magasság, beleértve a vizsgált mintát is, 3 méter. A vizsgálathoz az eredeti töltőanyagot kell használni. A bekezdése szerinti vizsgálatnál a halmazolási próbát standardfolyadékkal kell végrehajtani.

Amennyiben a próbadarab tartalma olyan nem veszélyes folyadék, amelynek relatív sűrűsége eltér a szállítandó folyadék sűrűségétől, az erőt ez utóbbira vonatkoztatva kell kiszámítani.

(4) Elfogadási feltétel:

Egyetlen próbadarabnak sem szabad tömítetlenné válnia. Összetett és kombinált csomagolások esetén a belső tartályban vagy a belső csomagolásban található anyagból semennyinek sem szabad kifolynia.

Egyetlen próbadarabon sem szabad olyan sérülésnek lennie, amely veszélyeztetheti a szállítás során a biztonságot, sem pedig olyan alakváltozásoknak, amelyek csökkenthetik a szilárdságot, vagy a stabilitás hiányát vonhatják maguk után, ha a csomagolásokat egymásra rakják.

A műanyag csomagolóeszközöket a próba értékelése előtt környezeti hőmérsékletre kell hűteni.

3.5. Kiegészítő áteresztőképességi (szivárgási) próba:

a 61 oC-os vagy annál kisebb lobbanáspontú folyadékok szállítására használt, műanyag hordókra, kannákra és az összetett (műanyag) csomagolásokra, kivéve a 6HA1 kódjelű csomagolásokat.

(1) A polietilénből gyártott csomagolásokon ezt a próbát csak akkor kell végrehajtani, ha azokat benzol, toluol , xilol vagy ezeket az anyagokat tartalmazó keverékek vagy készítmények szállítására kell jóváhagyni.

(2) A próbadarabok száma: gyártási típusonként és gyártónként három csomagolás.

(3) A próbadarabok különleges előkészítése a próbákhoz: a próbadarabokat előzetesen, vagy a eredeti töltőanyaggal, vagy nagy molekulatömegű polietilénből gyártott csomagolásoknál a srandardszén-hi

drogén-keverék (white spirit) folyadékkal megtöltve kell tárolni.

(4) Vizsgálati eljárás: a jóváhagyandó anyaggal megtöltött próbadarabokat 50%-os relatív nedvességtartalommal és 23 oC-on 28 napig tartó tárolás előtt és után le kell mérni. A nagy molekulatömegű polietilénből gyártott csomagolásoknál a próbát standardszénhidrogén-keverék (white spirit) folyadékkal is el lehet végezni benzol, toluol vagy xilol helyett.

(5) Elfogadási feltétel: a folyadékáteresztés (szivárgás) nem haladhatja meg a 0,008 g/h értéket.

Írta:Dr. Pánczél Zoltán, egyetemi adjunktus
Szerkesztette: Lajkó Gábor

IBC Konténerek tartályok vásárlásához kattintson ide!!!

Veszélyes árúk csomagolása VIII.

9a. oszlop: Speciális csomagolási utasítások

Ez tartalmazza az alkalmazható speciális csomagolási utasítások alfanumerikus kódjait:

- PP vagy RR betűkkel kezdődő alfanumerikus kód, amely a csomagolások (az IBC-k és nagycsomagolások kivételével) és tartályok tekintetében kiegészítésképpen betartandó speciális csomagolási utasításokra vonatkozik. Ezek a vonatkozó bekezdésben találhatók a megfelelő ( P vagy R betűvel kezdődő) csomagolási utasítások után, amelyekre a 8. oszlopban található hivatkozás. Ha a 9a. oszlop nem tartalmaz PP vagy RR betűkkel kezdődő kódot, a megfelelő csomagolási utasítás végén felsorolt speciális csomagolási utasítások egyikét sem kell alkalmazni.

- B betűvel kezdődő alfanumerikus kód, amely az IBC-k tekintetében kiegészítésképpen betartandó speciális csomagolási utasításokra vonatkozik. Ezek a vonatkozó bekezdésben találhatók a megfelelő ( IBC betűkkel kezdődő) csomagolási utasítások után, amelyekre a 8. oszlopban található hivatkozás. Ha a 9a. oszlop nem tartalmaz B betűvel kezdődő kódot, a megfelelő csomagolási utasítás végén felsorolt speciális csomagolási utasítások egyikét sem kell alkalmazni.

- L betűvel kezdődő alfanumerikus kód, amely a nagycsomagolások tekintetében kiegészítésképpen betartandó speciális csomagolási utasításokra vonatkozik. Ezek a vonatkozó bekezdésben találhatók a megfelelő ( LP betűkkel kezdődő) csomagolási utasítások után, amelyekre 8. oszlopban található hivatkozás. Ha a 9a. oszlop nem tartalmaz L betűvel kezdődő kódot, a megfelelő csomagolási utasítás végén felsorolt speciális csomagolási utasítások egyikét sem kell alkalmazni.

9b. oszlop: Egybecsomagolási utasítások

Ez tartalmazza az alkalmazható egybecsomagolási utasítások alfanumerikus kódjait. Ezeket az MP betűkkel kezdődő kódokat a vonatkozó szakasz sorolja fel numerikus sorrendben. Ha a 9b. oszlop nem tartalmaz MP betűkkel kezdődő kódot, csak az általános követelményeket kell alkalmazni.

10. oszlop: Mobil tartányutasítások

Ez tartalmazza a mobil tartányutasításokhoz hozzárendelt alfanumerikus kódokat, összhangban a vonatkozó ponttal. Ezek a mobil tartány utasítások megfelelnek az adott anyag mobil tartányban történő szállítására elfogadható legkevésbé szigorú előírásoknak. Az anyag szállítására ugyancsak engedélyezett további mobil tartányutasításokat azonosító kódokat a vonatkozó pont tartalmazza. Ha nincs kód megadva, akkor a mobil tartányban történő szállítás nem engedélyezett.

A mobil tartányok tervezésére, gyártására, szerelvényeire, típusjóváhagyására, vizsgálatára és jelölésére vonatkozó általános követelményeket a vonatkozó fejezet tartalmazza. A használat (pl. a töltés) általános követelményei a vonatkozó szakaszban találhatók.

Megjegyzés: A 11. oszlopban hivatkozott speciális utasítások megváltoztathatják a fenti követelményeket.

11. oszlop: Mobil tartány speciális utasítások

Ez tartalmazza a kiegészítésképpen betartandó mobil tartány speciális utasítások alfanumerikus kódjait. Ezek a TP betűkkel kezdődő kódok a mobil tartányok konstrukciójára vagy használatára vonatkozó speciális utasításokra hivatkoznak. Ezek a vonatkozó bekezdésben találhatók.

12. oszlop: Tartánykódok az ADR tartányokra

Ez tartalmazza a tartány típust leíró alfanumerikus kódot, összhangban a vonatkozó pontokkal. Ez a tartány típus megfelel az adott anyag ADR tartányban történő szállítására elfogadható legkevésbé szigorú előírásoknak. Az ugyancsak engedélyezett további tartány típusokat leíró kódokat a vonatkozó pont tartalmazza. Ha nincs kód megadva, az ADR tartányban történő szállítás nem engedélyezett.

Amennyiben ebben az oszlopban szilárd anyagra (S) és folyékony anyagra (L) vonatkozó tankkód található, ez azt jelenti, hogy az anyag szilárd vagy folyékony (olvasztott) állapotban egyaránt szállítható. Általában ez az elírása a 20 oC 180 oC közötti olvadáspontú anyagokra alkalmazható.

A konstrukcióra, szerelvényekre, típusjóváhagyásra, vizsgálatra és jelölésre vonatkozó általános követelmények, amelyeket a tartánykód nem tartalmaz, a vonatkozó szakaszban találhatók. A használat (pl. legnagyobb töltési fok, legkisebb próbanyomás) általános követelményei a vonatkozó szakaszban találhatók.

A tankkód utáni (M) jelölés azt jelenti, hogy az anyag battériás járműben vagy MEG-konténerben ugyancsak szállítható.

A tankkód utáni (+) jelölés azt jelenti, hogy a tartányok alternatív használata és a vonatkozó pont szerinti hierarchia nem alkalmazható.

A SZEM-tartányokra a vonatkozó szakaszt és fejezetet; a vákuummal üzemeltetett hulladéktartányokra a vonatkozó szakaszt és fejezetet.

Megjegyzés: A 13 oszlopban hivatkozott speciális utasítások megváltoztathatják a fenti követelményeket.

13. oszlop: ADR tartány speciális utasítások

Ez tartalmazza az ADR tartányokra vonatkozó speciális utasítások alfanumerikus kódjait, amely utasításokat kiegészítésképpen be kell tartani:

- A TU betűkkel kezdődő kódok ezen tartányok használatára vonatkozó speciális előírásokra hivatkoznak. Ezek a vonatkozó szakaszban találhatók;

- A TC betűkkel kezdődő kódok ezen tartányok gyártására vonatkozó speciális előírásokra hivatkoznak. Ezek a vonatkozó bekezdésben találhatók;

- A TE betűkkel kezdődő kódok ezen tartányok szerelvényeire vonatkozó speciális elírásokra hivatkoznak. Ezek a vonatkozó bekezdésben találhatók;

- A TA betűkkel kezdődő kódok ezen tartányok típusjóváhagyására vonatkozó speciális előírásokra hivatkoznak. Ezek a vonatkozó bekezdésben találhatók;

- A TT betűkkel kezdődő kódok ezen tartányok vizsgálatára vonatkozó speciális előírásokra hivatkoznak. Ezek a vonatkozó bekezdésben találhatók;

- A TM betűkkel kezdődő kódok ezen tartányok jelölésére vonatkozó speciális előírásokra hivatkoznak. Ezek a vonatkozó bekezdésben találhatók.

14. oszlop: Járművek a tartányos szállításához

Ez tartalmazza az anyagnak összhangban a vonatkozó szakasszal tartányban történő szállítására használatos járművet meghatározó kódot. A járművek konstrukciójára és jóváhagyására vonatkozó követelményeket a vonatkozó fejezet tartalmazza.

15. oszlop: Szállítási kategória

Ez szállítási kategóriát jelölő számot tartalmaz, amelyhez az anyag vagy tárgy hozzá van rendelve a szállítóegységenkénti mennyiségek tekintetében történő mentesítés céljából.

16. oszlop: Speciális előírások a küldeménydarabos szállításra

Ez az alkalmazható speciális előírások (ha van ilyen) V betűvel kezdődő alfanumerikus kódját (kódjait) tartalmazza a küldeménydarabos szállításhoz. Ezeket a vonatkozó szakasz sorolja fel. A küldeménydarabos szállításra vonatkozó általános előírásokat a vonatkozó fejezet tartalmazza.

Megjegyzés: Ezen kívül a berakásra, kirakásra és kezelésre vonatkozó, a 18. oszlopban hivatkozott speciális előírásokat is figyelembe kell venni.

17. oszlop: Speciális előírások az ömlesztett szállításra

Ez az alkalmazható speciális előírások VV betűkkel kezdődő alfanumerikus kódját (kódjait) tartalmazza az ömlesztve történő szállításhoz. Ezeket a vonatkozó szakasz sorolja fel. Ha nincs kód megadva, az ömlesztve történő szállítás nem engedélyezett. Az ömlesztve történő szállításra vonatkozó általános előírásokat a vonatkozó fejezet tartalmazza.

Megjegyzés: Ezen kívül a berakásra, kirakásra és kezelésre vonatkozó, a 18. oszlopban hivatkozott speciális előírásokat is figyelembe kell venni.

18. oszlop: Speciális előírások a szállításra Berakás és kirakás

Ez az alkalmazható speciális előírások CV betűkkel kezdődő alfanumerikus kódját (kódjait) tartalmazza a berakáshoz, kirakáshoz és kezeléshez. Ezeket a vonatkozó szakasz sorolja fel. Ha nincs kód megadva, csak az általános követelményeket kell alkalmazni.

19. oszlop: Speciális előírások a szállításra Művelet

Ez az alkalmazható speciális előírások S betűvel kezdődő alfanumerikus kódját (kódjait) tartalmazza a vonatkozó fejezetben felsorolt műveletekhez. Ezeket az előírásokat a vonatkozó fejezet követelményei kiegészítéseként kell alkalmazni, azonban ha ellentétesek lennének a vonatkozó fejezet előírásaival, akkor a speciális utasításokat kell elsőségben részesíteni.

20. oszlop: Veszélyes azonosító szám

Két vagy három számot tartalmaz (egyes esetekben X betűvel megelőzve), amit a narancssárga színű tábla felső részén kell feltüntetni, ha a vonatkozó bekezdéssel összhangban a tartányos vagy ömlesztett szállításnál elő van írva. A veszélyt azonosító számok jelentése a vonatkozó bekezdésben található.

I. fejezet

Általános csomagolási utasítás szilárd, ömlesztett anyagra és folyadékra

P001 CSOMAGOLÁSI UTASÍTÁS (FOLYÉKONY ANYAGOK) P001

A következő csomagolások engedélyezettek, amennyiben a vonatkozó szakaszok általános előírásai teljesülnek:

Kombinált csomagolások:

Legnagyobb űrtartalom/Nettó tömeg

Belső csomagolások

Külső csomagolások

I.

csomagolási csoport

II. csomagolási csoport

III. csomagolási csoport

Üveg 10 l

Műanyag 30 l

Fém 40 l

Hordók

acél (1A2)

alumínium(1B2)

más fém, mint acél vagy

alumínium (1N2)

műanyag (1H2)

rétegelt falemez (1D)

papírlemez (1G)

250 kg

250kg

250kg

250kg

150kg

75kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

Ládák

acél (4A)

alumínium (4B)

közönséges fa (4C1, 4C2)

rétegelt falemez (4D)

farost lemez (4F)

papírlemez (4G)

habosított műanyag (4H1)

tömör műanyag (4H2)

250kg

250kg

150kg

150kg

75kg

75kg

60kg

150kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

60kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

60kg

400kg

Kannák

acél (3A2)

alumínium (3B2)

műanyag (3H2)

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

Önálló csomagolások:

Hordók

acél, nem levehető tetővel (1A1)

acél, levehető tetővel (1A2)

alumínium, nem levehető tetővel (1B1)

alumínium, levehető tetővel (1B2)

más fém, mint acél vagy alumínium, nem levehető tetővel (1N1)

más fém, mint acél vagy alumínium, lev

ehető tetővel (1N2)

műanyag, nem levehető tetővel (1H1)

műanyag, levehető tetővel (1H2)

250 l

250 l *l

250 l

250 l *l

250 l

250 l *l

250 l

250 l *l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

450 l

Kannák

acél, nem levehető tetővel (3A1)

acél, levehető tetővel (3A2)

alumínium, nem levehető tetővel (3B1)

alumínium, levehető tetővel (3B2)

műanyag, nem levehető tetővel (3H1)

műanyag, levehető tetővel (3H2)

60 l

60 l *l

60 l

60 l *l

60 l

60 l *l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

60 l

*l Csak 2680 mm2/s nél nagyobb viszkozitású anyagok engedélyezettek

P001 CSOMAGOLÁSI UTASTÁS (FOLYÉKONY ANYAGOK) P001

Összetett csomagolások:

Legnagyobb űrtartalom/Nettó tömeg

I.

csomagolási csoport

II. csomagolási csoport

III. csomagolási csoport

műanyag tartály külső acél vagy alumíniumhordóval (6HA1, 6HB1)

műanyag tartály külső papírlemez, műanyag vagy rétegelt falemezhordóval (6HG1, 6HH1, 6HD1)

műanyag tartály külső acél vagy alumínium rekes

szel vagy ládával (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6Hg2, 6HH2)

üvegtartály külső acél, alumínium, rétegelt falemez, papírlemez habosított vagy tömör műanyag hordóval (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1, 6PH2) vagy külső acél vagy alumínium rekesszel vagy ládával vagy külső fa vagy papírlemez ládával vagy külső fonott kosárral ( 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2, 6PD2)

250 l

120 l

60 l

60 l

250 l

250 l

60 l

60 l

250 l

250 l

60 l

60 l

Kiegészítő követelmények:

A 3 osztály, III. csomagolási csoport azon anyagai esetében,

amelyek kis mennyiségben szén-dioxidot vagy nitrogént bocsátanak ki, a csomagolóeszköznek szellőztetetteknek kell lenniük.

Különleges csomagolási előírások:

PP1

: Un 1133, 1210, 1263 és 1866-hoz: a csomagolóeszközöknek a II. és III. csomagolási csoportba tartozó anyagok esetében fém vagy műanyag csomagolóeszközként legfeljebb 5 liter mennyiségnél nem kell a vonatkozó fejezet szerinti teljesítőképességi próbákat kiállniuk, ha a szállítás:

a) rakodólapos rakományban, rakodólap-ládában vagy egységrakomány-képző

eszközben történik, azaz az egyedi csomagolóeszközök pántszalaggal, zsugor- vagy nyújtható fóliával vagy más alkalmas módon a rakodólapon vannak rögzítve; vagy

b) legfeljebb 40 kg nettó tömegű kombinált csomagolás belső csomagolásaként történik.

PP2 : UN 3065 és 1170-hez: fahordók (2C1 és 2C2) használhatók.

PP4: UN 1774-hez: a csomagolásoknak ki kell elégíteniük a II. csomagolási csoport teljesítőképességi szintjét.

PP5: UN 1204-hez: a csomagolóeszközöket úgy kell kialakítani, hogy a megnövekedett belső nyomás következtében ne következhessen be robbanás. Gázpalackok és gáztartályok ezekhez az anyagokhoz nem használhatók.

PP6: UN 1851 és 3248-hoz: a küldeménydarabonkénti legnagyobb nettó tömeg 5 l.

PP10: UN 1791-hez: a II. Csomagolási csoport csomagolóeszközeinek szellőztetettnek kell lenniük.

PP31 : UN 1131-hez: a csomagolóeszközöket légmentesen zárni kell.

PP33: UN 1308-hoz: csak a I. és II. csomagolási csoportnak megfelelő, legfeljebb 75 kg bruttó tömegű kombinált csomagolások engedélyezettek.

Csak RID és ADR

specifikus Különleges csomagolási előírások

RR1: UN 1790, II csomagolási csoport, legfeljebb 60%-hidrogén-fluorid oldat és az UN 2031, 55%-nál több tiszta savat tartalmazó salétromsav oldat szállítására önálló csomagolóeszközként használt műanyag hordók és kannák megengedett használati időtartama a gyártásuk időpontjától számított 2 év.

RR2: UN 1261-hez: levehető tetejű csomagolóeszközök nem engedélyezettek.

P002 CSOMAGOLÁSI UTASÍTÁS (SZILÁRD ANYAGOK) P002

A következő csomagolások engedélyezettek, amennyiben a vonatkozó szakaszok általános előírásai teljesülnek:

Összetett csomagolások:

Legnagyobb nettó tömeg

Belső csomagolások

Külső csomagolások

I.

csomagolási csoport

II. csomagolási csoport

III. csomagolási csoport

Üveg 10kg

Műanyag

50 l

*a

Fém 50kg

Papír *a, 50kg

*b, *c

Papírlemez 50kg

*a, *b, *c

*a ezeknek a belső csomago-lásoknak portö -mörnek kell lenniük

*b ezek a belső csomagolások nem használ-hatók, ha a szállított anyag a szállítás alatt folyékonnyá vál

hat

*c papír és papírlemez belső csomagolások nem használ-hatók az I. cso-magolási csoport anyagaihoz

Hordók

acél (1A2)

alumínium(1B2)

más fém, mint acél vagy

alumínium (1N2)

műanyag (1H2)

rétegelt falemez (1D)

papírlemez (1G)

400 kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

Ládák

acél (4A)

alumínium (4B)

közönséges fa (4C1, 4C2)

rétegelt falemez (4D)

farost lemez (4F)

papírlemez (4G)

habosított műanyag (4H1)

tömör műanyag (4H2)

400kg

400kg

250kg

250kg

125kg

125kg

60kg

250kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

60kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

60kg

400kg

Kannák

acél (3A2)

alumínium (3B2)

műanyag (3H2)

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

Önálló csomagolások:

Hordók

acél, (1A1, 1A2 *d)

alumínium, (1B1, 1B2 *d)

más fém, mint acél vagy alumínium, (1N1, 1N2 *d)

műanyag, (1H1, 1H2 *d)

papírlemez (1G) *e

rétegelt falemez (1D) *e

400 kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

Kannák

acél, (3A1, 3A2 *d)

alumínium, (3B1, 3B2 *d)

műanyag, (3H1, 3H2 *d)

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

120kg

*d

Ezek a csomagolások nem használhatók az I. csomagolási csoport azon anyagaihoz, amelyek a szállítás alatt folyékonnyá válhatnak

*e Ezek a csomagolások nem használhatók, ha a szállított anyagok a szállítás alatt folyékonnyá válhatnak

Ládák

acél (4A) *e

alumínium (4B) *e

közönséges fa (4C1) *e

rétegelt falemez láda (4D) *e

farost lemez láda (4F) *e

közönséges faláda, portömör falakkal (4C2) *e

papírlemez láda (4G) *e

tömör műanyagláda (4H2) *e

Ládák

Zsákok (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) *e

Összetett csomagolások

műanyag tartály külső acél vagy alumíniumhordóval papírlemez, műanyag hordó vagy rétegelt falemezhordóval (6HA1, 6HB1, 6HG1 *e, 6HH1, 6HD1 *e)

műanyag tartály külső acél vagy alumínium rekesszel vagy ládával, faládával, rétegelt falemez ládával papírlemez ládával vagy tömör műanyag ládával (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 *e, 6HG2 *e, 6HH2)

üvegtartály külső acél, alumínium, rétegelt falemez, papírlemez hordóval (6PA1, 6PB1, 6PG1 *e, 6PD1 *e) vagy külső acél vagy alumínium, fa vagy papírlemez ládával vagy külső fonott vesszőkosárral ( 6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 *e, 6PD2 *e)

vagy külső habosított vagy tömör műanyag csomagolással (6PH1, 6PH2 *e)

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

Nem engedélyezett

400kg

75kg

75kg

400 kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

50kg

400kg

75kg

75kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

400kg

50kg

400kg

75kg

75kg

*e Ezek a csomagolások nem használhatók, ha a szállított anyagok a szállítás alatt folyékonnyá válhatnak

Különleges csomagolási előírások:

PP6 : Az UN 3249-hez:a küldemény darabonkénti nettó tömeg 5 kg.

PP7: Az UN 2000-hez: a celluloid lapokat teljes rakományként, zárt szállítóegységben csomagolás nélkül is lehet szállítani rakodólapra rakva, műanyag fóliával burkolva és megfelelő módon, pl. acél pántszalaggal rögzítve. Egy rakodólap nem lehet 1000 kg-nál nagyobb tömegű.

PP8: Az UN 2002-höz: a csomagolóeszközöket úgy kell kialakítani, hogy a megnövekedett belső nyomás következtében ne következhessen be robbanás. Gázpalackok és gáztartályok ezekhez az anyagokhoz nem használhatók.

PP9: Az UN 3175, 3243 és 3244-hez: a csomagolóeszközöknek meg kell felelni egy gyártási típusnak, amely sikeresen kiállta a tömörségi próbát a II. csomagolási csoport teljesítőképességi szintjén.

PP11: Az UN 1309, II. csomagolási csoport, és UN 1362-höz: 5H1, 5L1 és 5M1 zsákok engedélyezettek, ha műanyag zsákokba vannak helyezve vagy rakodólapon zsugor- vagy nyújtható fóliával vannak burkolva.

PP12: Az UN 1361, 2213 és 3077-hez: 5H1, 5L1 és 5M1 zsákok engedélyezettek, ha a szállítás zárt járművekben vagy konténerekben történik.

PP13: Az UN 2870 alá sorolt tárgyakhoz: csak az I. csomagolási csoport teljesítőképességi szintjét kielégítő kombinált csomagolóeszközök engedélyezettek.

PP14: Az UN 2211, 2698 és 3314-hez: a csomagolásoknak nem kell kielégíteniük a vonatkozó fejezet teljesítőképességi próbáit.

PP15: Az UN 1324 és 2623-hoz: a csomagolásoknak ki kell elégíteniük a III. csomagolási csoport teljesítőképességi szintjét.

PP20 : Az UN 2217-hez: bármilyen portömör és tépésálló tartály használható.

PP30: Az UN 2471-hez: papír vagy papírlemez belső csomagolások nem engedélyezettek.

PP34 : Az UN 2969-hez (egész magok formájában): 5H1, 5L1 és 5M1 zsákok engedélyezettek.

PP37: Az UN 2590 és 2212-hez: 5M1 zsákok engedélyezettek. A küldeménydarabokat zárt járművekben vagy zárt konténerekben, vagy zsugor- vagy nyújtható fóliával rögzített egységrakományokban kell szállítani.

PP38 : Az UN 1309, II. csomagolási csoporthoz: zsákok csak zárt áruszállító egységekben engedélyezettek.


Írta:
Dr. Pánczél Zoltán, egyetemi docens Mojzes Ákos közlekedésmérnök-csomagolástechnológus
Szerkesztette: Lajkó Gábor

HASZNÁLT TARTÁLYOK miatt ide kattintson!!!
IBC Konténert / tartályt itt is talál!!!
TARTÁLYGYÁR.hu - tartályok minden esetre!!!
TARTÁLY WEBSHOP!!!