2006. máj. 23.


Veszélyes áruk csomagolása IV

1. A csomagolás gyártási típusának, vizsgálatának szabályozása

A veszélyes áruk befogadására szánt csomagolásokat típusvizsgálatnak kell alávetni.

Minden ilyen csomagolóeszköz gyártási típusát hazánkban a Széchenyi István Egyetem Csomagolási Laboratóriumnak meg kell vizsgálni, és a TMBSZ MBSZ Engedélyezési Felügyeletnek, mint illetékes hatóságnak jóvá kell hagyni. (Engedélyezési Felügyelet, 1081 Budapest, Köztársaság tér 7.)

A próbákat a gyártási típus minden változtatása után meg kell ismételni, hacsak a próbák végrehajtásával megbízott szerv beleegyezését nem adta a gyártási típus módosításához. Ez utóbbi esetben nincs szükség a gyártási típus újbóli jóváhagyására.

A csomagolóeszköz gyártási típusát a tervezési méret, az anyag és falvastagság, a gyártási és összeállítási mód határozza meg, de beleérthetők a különféle felületkezelések. Tartalmazza azokat a csomagolóeszközöket is, amelyek a gyártási típustól csupán kisebb szerkezeti magasságukban térnek el.

Az illetékes hatóság bármikor előírhatja, hogy megfelelő próbákkal igazolják, hogy a sorozatban gyártott csomagolóeszközök megfelelnek a gyártási típus követelményeinek. Az ilyen próbáknál papír vagy papírlemez csomagolóeszközök esetében a környezeti feltételeknek megfelelő előkészítést is alkalmazni kell.

Ellenőrzési célokra a kijelölt vizsgáló szervnek a felhasznált anyagból vett mintát, mintadarabot vagy alkatrészt meg kell őriznie. Ha biztonsági okokból szükség van belső bevonatra, annak még a próbák után is meg kell őriznie védő tulajdonságait.

Az illetékes hatóság engedélyezheti azon csomagolóeszközök szelektív vizsgálatát, amelyek csak kis mértékben térnek el a más bevizsgálttól, pl. kisebb méretű belső csomagolásokat vagy kisebb nettó tömegű belső csomagolásokat tartalmaznak, vagy amelyek hordók, zsákok és ládák esetén a külső méret(ek)et tekintve valamivel kisebbek.

Amennyiben a vizsgálat eredményeinek érvényességét nem befolyásolja, és az illetékes hatóság hozzájárul, ugyanazon a mintadarabon több vizsgálat is végezhető.

2. A csomagolóeszközök előkészítése a próbákhoz

A próbákat szállításra kész csomagolásokon és küldeménydarabokon kell végrehajtani, beleértve a kombinált csomagolások esetén azok belső csomagolásait. Az önálló, vagy belső tartályokat, vagy küldeménydarabokat folyadékok esetén űrtartalmuk legalább 98%-áig, szilárd anyag esetén legalább 95%-áig kell megtölteni. A kombinált csomagolásoknál, ahol a belső csomagolások folyadékokat és szilárd anyagokat egyaránt tartalmaznak, külön vizsgálat szükséges a folyadék és a szilárd anyag tartalomra. A szállítandó anyag helyettesíthető más anyaggal, kivéve, ha ez meghamisítaná a próbák eredményét. Szilárd anyag esetén a helyettesítő anyagnak ugyanolyan fizikai jellemzői legyenek (tömeg, szemcseméret, stb.), mint a szállítandó anyagnak. Abból a célból, hogy elérjük a küldeménydarab megkövetelt össztömegét, kiegészítő terhek használhatók, pl. ólomszemcsét tartalmazó zsákok, feltéve, hogy ezeket oly módon helyezzük el, hogy nem hamisítják meg a próbák eredményét. Por alakú szilárd anyagok megfelelő keverékeit, pl. polietilén- vagy PVC-port faliszttel, finom homokkal, stb. keverve fel lehet használni töltőanyagként olyan anyagok helyettesítésére, amelyeknek 23oC-on 2680 mm2/s-nél nagyobb a viszkozitásuk.

Folyadékokra vonatkozó ejtőpróbáknál, ha más anyagot használnak, ennek a szállítandó anyaggal azonos relatív sűrűségűnek és viszkozitásúnak kell lennie. Meghatározott feltételek között ejtőpróbákhoz víz is használható.

A papírból vagy papírlemezből készült csomagolóeszközöket legalább 24 órán át szabályozott, relatív páratartalmú és hőmérsékletű levegőn kell tartani. Három megoldás közül lehet választani. Az ajánlott érték 23ą2 oC hőmérséklet és 50ą2% nedvességtartalom. A másik két lehetőség: 20ą2 oC hőmérséklet és 65ą2% nedvességtartalom, illetve 27ą 2 oC hőmérséklet és 65ą2% nedvességtartalom.

A műanyag hordókat, kannákat és - ha szükséges - az összetett (műanyag) csomagolásokat abból a célból, hogy kipróbáljuk, kémiai összeférhetőségük a folyadékokkal kielégítő-e, környezeti hőmérsékleten hat hónapig kell tárolni, ez idő alatt a mintadaraboknak azokkal az árukkal kell megtöltve lenniük, amelyeket szállítani kívánnak bennük.

A tárolás első és utolsó 24 órája alatt a mintadarabokat zárószerkezetükkel lefelé kell állítani. A szellőztető-szerkezettel ellátott csomagolóeszközöket azonban egy-egy alkalommal csak öt percig kell ilyen helyzetben tartani. A tárolást követően a mintadarabokat az előírt próbáknak kell alávetni.

Az összetett (műanyag) csomagolások belső tartályai esetén nem szükséges elvégezni a kémiai összeférhetőségi próbát, ha ismeretes, hogy a műanyag szilárdsági jellemzői a betöltött anyag hatására lényegesen nem változnak meg.

A szilárdsági jellemzők lényeges változásán a következőket kell érteni:

a) jelentős ridegedés, vagy

b) a szakítószilárdság jelentős csökkenése, hacsak ez nem jár a szakadási nyúlás legalább arányos növekedésével.

Ha a műanyag viselkedését más módszerekkel állapították meg, az előző összeférhetőségi vizsgálattól el lehet tekinteni. Az ilyen eljárásoknak azonban legalábbis azonos értékűnek kell lennie az előző összeférhetőségi vizsgálattal, és azokat az illetékes hatóságnak el kell ismernie.

A hordóknál és kannáknál, valamint - ha szükséges - az összetett (műanyag) csomagolásoknál, amelyek olyan nagy molekulatömegű polietilénből készülnek, amely a következő specifikációknak megfelelnek:

- relatív sűrűssége 23 oC-on, egy órán át tartó, 100 oC-on végzett kondicionálás után = 0.940 (az ISO 1183 szabvány szerint):

- folyási mutatószáma 190 oC-on 21,6 kg terhelés mellett <> a II. és III. csomagolási csoportba tartozó kannáknál, és - ha szükséges - az összesített (műanyag) csomagolásoknál, amelyek olyan, közepes molekulatömegű polietilénből készülnek, amely a következő specifikációknak megfelel:

- relatív sűrűsége 23 oC-on, egy órán át tartó, 100 oC-on végzett kondicionálás után =0,940 (az ISO 1183 szabvány szerint),

- folyási mutatószáma 190 oC-on, 21,6 kg terhelés mellett = 0,5 g/10 min és 0,1 g/10 min (az ISO 1133 szabvány szerint),

- folyási mutatószáma 190 oC-on 5 kg terhelés mellett = 3 g/10 min és = 0,5 g/10 min (az ISO 1133 szabvány szerint)

Az anyagjegyzékben felsorolt folyadékokkal szembeni kémiai összeférhetőség standardfolyadékokkal is meghatározható. A szabályzatok szerinti standard folyadékok:

- víz,

- szénhidrogén keverék (white spirit),

- salétromsav,

- ecetsav,

- n-butil acetát,

- nedvesítőszer oldat.

E csomagolóeszközök kielégítő kémiai összeférhetősége bizonyítható háromhetes 40oC-on végzett tárolással, a megfelelő standardfolyadékkal feltöltve: ha standardfolyadékként víz van megadva, a kémiai összeférhetőség bizonyítására nincs szükség.

Ha egy csomagolóeszköz gyártási típusa megfelelt a standardfolyadékkal végzett engedélyezési próbának, a szabályzatban felsorolt töltőanyagok szállítására minden további próba nélkül használható a következő feltételekkel:

- a töltőanyag relatív sűrűsége nem haladhatja meg azt a sűrűséget, amelyet az ejtőpróba során az ejtési magasság és a halmazolási próba során a terhelő tömeg meghatározásához használtunk.

- a töltőanyag gőznyomása 50 vagy 55 oC-on nem haladhatja meg az a nyomást, amelyet a belső nyomás-állósági próba során a próbanyomás meghatározásához használunk.

Ha a hordók és kannák, valamint - szükség esetén - az összetett csomagolások, amelyek nagy, vagy közepes molekulatömegű polietilénből készültek, kiállták a próbát, más töltőanyagokra is jóváhagyhatók, mint amelyek a szabályzatban szerepelnek. Ennek a jóváhagyásnak laboratóriumi vizsgálatokon kell alapulnia, amelyeknek bizonyítaniuk kell, hogy ezeknek a töltőanyagoknak a hatása a mintadarabokra gyengébb, mint a standard folyadékoké. A figyelembe veendő károsodási folyamatok a következők: lágyulás duzzadás révén, feszültségi repedések keletkezése, molekuladegradációs reakciók.

3. A végzendő próbák

3.1. Ejtőpróba

A próbadarabok száma (gyártási típusonként és gyártónként) és a próbadarabok helyzete az ejtőpróbához (az 1. táblázatban láthatók)

A lapra való ejtéstől eltérő ejtőpróbáknál a tömegközéppontnak függőlegesen a felütközési pont fölött kell lennie.

A próbadarabok különleges előkészítése az ejtőpróbákhoz:

A próbadarab és tartalmának hőmérsékletét -18 oC-ra vagy az alá kell csökkenteni a következő csomagolásoknál:

a) műanyag hordók,

b) műanyag kannák,

c) műanyag ládák, a habosított polisztirol ládák kivételével,

d) összetett (műanyag) csomagolások és

e) kombinált csomagolások műanyag belső csomagolásokkal, a szilárd anyagokhoz vagy tárgyakhoz használt műanyag zsákok és zacskók kivételével.

A próbához használt folyadékokat szükség esetén fagyásgátló hozzáadásával kell folyékony állapotban tartani.

1. táblázat. Az ejtőpróba előírásai

Csomagolóeszköz

A próba-darabok

száma

A próbadarabok helyzete az ejtőpróbához

a)

Acélhordó

Alumíniumhordó

Acélkanna

Alumíniumkanna

Rétegelt falemez hordó

Fahordó

Papírlemez hordó

Műanyag hordó és kanna

Hordó alakú összetett (műanyag) csomagolás

hordó alakú összetett (üveg-, porcelán-, kőanyag) csomagolás

Finomlemez csomagolások

hat

(ejtőpró-bánként három)

első próba

(három próbadarabbal): a csomagolásokat átlósan a fenék korcolására, vagy ha ilyen nincs, a korcvarratra, vagy az élre kell ejteni

második próba

(három másik próbadarabbal): a csomagolásokat a leggyengébb pontra kell ejteni, amely az első ejtés során nem került vizsgálatra, pl. az egyik záróelemre vagy egyes hengeres hordóknál a hordópalást hosszirányú hegesztési varratára

b)

Faláda

Láda rétegelt falemezből

Láda farostlemezből

Papírlemez láda

Műanyag láda

Acél- vagy alumíniumláda

Láda alakú összetett (műanyag) csomagolás

Láda alakú összetett (üveg-, porcelán-, kőagyag) csomagolás

öt

(ejtőpró-

báknként

egy)

első próba

: a fenéklapra

második próba

: a tetőlapra

harmadik próba

: a hosszabbik oldallapra

negyedik próba

: a rövidebbik oldallapra

ötödik próba

: az egyik sarokra

c)

Textilzsák

Papírzsák

három

(két ejtés zsákon-ként)

első próba

: a zsák egyik oldallapjára

második próba

: a zsák végére

d)

Műanyag szövet zsák

Műanyag fólia zsák

három

(három ejtés zsákon-ként)

első próba

: a zsák egyik széles oldallapjára

második próba

: a zsák egyik keskeny oldallapjára

harmadik próba

: a zsák végére

e)

Hordó vagy láda alakú összetett (üveg-, porcelán-, kőanyag) csomagolás a 3510 szélzetszám (2) bekezdése szerint

három

(ejtő-próbán-ként egy)

átlós irányban a fenék peremére, ha ilyen nincs, a körvarratra vagy a fenékélre

Amennyiben egynél több helyzet lehetséges egy adott ejtőpróbánál, azt a helyzetet kell választani, ami a legnagyobb valószínűséggel eredményezi a csomagolás sérülését.

Ütközőlap: Az ütközőlapnak merevnek, rugalmatlannak, sík és vízszintes felületűnek kell lennie.

Ejtési magasság:

ˇ Szilárd anyagok esetén:

I. csomagolási csoportban

II. csomagolási csoportban

III. csomagolási csoportban

1,8 m

1,2 m

0,8 m

ˇ Folyékony anyagok esetén:

- ha a próbát vízzel hajtják végre:

a) olyan szállítandó anyagoknál, amelyeknek relatív sűrűsége nem haladja meg az 1,2 értéket:

I. csomagolási csoportban

II. csomagolási csoportban

III. csomagolási csoportban

1,8 m

1,2 m

0,8 m

b) olyan szállítandó anyagok esetén, amelyeknek relatív sűrűsége meghaladja az 1,2 értéket, az ejtési magasságot a szállítandó anyag relatív sűrűségéből a következő módon kell kiszámítani (egy tizedesre felkerekítve):

I. csomagolási csoportban

II. csomagolási csoportban

III. csomagolási csoportban

relatív sűrűség x 1,5 (m)

relatív sűrűség x 1,0 (m)

relatív sűrűség x 0,67 (m)

c) olyan anyagok szállítására használt finomlemez csomagolások esetében, amelyeknek viszkozitása 23 oC-on 200 mm2/s-nál nagyobb (ez megfelel az ISO 2431-1980 szabvány szerinti 6 mm átmérőjű kifolyónyílású szabványos pohárból 30 s kifolyási időnek):

- ha a relatív sűrűség nem haladja meg az 1,2 értéket:

II. csomagolási csoportban

III. csomagolási csoportban

0,6 m

0,4 m

- ha a szállítandó anyag relatív sűrűsége meghaladja az 1,2 értéket, az ejtési magasságot a szállítandó anyag relatív sűrűségéből a következő módon kell kiszámítani (egy tizedesre felkerekítve):

II. csomagolási csoportban

III. csomagolási csoportban

relatív sűrűség x 0,5

relatív sűrűség

x 0,33 (m)

- ha a próbát a szállítandó anyaggal hajtják végre vagy legalább ezzel egyenlő relatív sűrűségű folyadékkal:

I. csomagolási csoportban

II. csomagolási csoportban

III. csomagolási csoportban

1,8 m

1,2 m

0,8 m

Elfogadási feltételek:

a) Minden folyadékot tartalmazó csomagolásnak tömítettnek kell maradnia, miután a belső és a külső nyomás között az egyensúly létrejött: összetett (üveg-, porcelán- és kőagyag) csomagolások és a kombinált csomagolások belső csomagolásainál nincs szükség arra, hogy a nyomások kiegyenlítődjenek.

b) Ha a szilárd anyagok szállítására használt levehető tetejű hordót ejtőpróbának vetnek alá úgy, hogy az ütközőlapra a felső rész ütközik fel, a próbadarab kiállta a próbát, ha a tartalmat a belső csomagolás (pl. műanyag zsák) teljes egészében megtartotta, még akkor is, ha a hordó zárószerkezete a felső részen már nem portömör.

c) A zsákok külső rétegén nem szabad olyan sérülésnek mutatkoznia, amely befolyásolná a szállítás biztonságát.

d) Az összetett vagy kombinált csomagolás külső csomagolásán nem szabad olyan sérülésnek mutatkoznia, amely befolyásolná a szállítás biztonságát. A belső csomagolásban lévő anyagból semmi sem juthat ki.

e) Felütközésnél a zárószerkezeteknél keletkezett nagyon csekély veszteség nem tekinthető a csomagolás hiányosságának, feltéve, hogy további elfolyás nincs.

f) Az I. osztályba tartozó áruk csomagolásán semmiféle olyan repedés nem engedhető meg, amely miatt a robbanóanyagok vagy -tárgyak a külső csomagolásból kijuthatnának.

3.2. Tömörségi próba

(1) Tömörségi próbát kell végrehajtani minden, folyékony anyag szállítására szánt csomagolástípuson, kivéve

- a kombinált csomagolások belső csomagolásait,

- összetett (üveg-, porcelán- és kőagyagi) csomagolások belső tartályait,

- az olyan levehető tetejű csomagolásokat, amelyek 23 oC-on 200 nm3/s-nél nagyobb viszkozitású anyagok csomagolására valók.

(2) A próbadarabok száma: gyártási típusonként és gyártónként három próbadarab.

(3) A próbadarabok különleges előkészítése a próbához: a sűrített levegő bevezetéséhez a próbadarabot semleges helyen meg kell fúrni oly módon, hogy a zárószerkezet tömítettsége is vizsgálható legyen. A szellőztető-szerkezettel ellátott zárószerkezetet szellőztető-szerkezet nélkülire kell kicserélni.

(4) A vizsgálati eljárás: A csomagolóeszközöket, beleértve azok zárásait, víz alatt kell tartani 5 percen át, mialatt azokra a belső levegőnyomás hat, a rögzítési módszernek nem szabad a próba eredményét befolyásolni.

(5) Az alkalmazandó levegőnyomás:

I. csomagolási csoportban

II. csomagolási csoportban

III. csomagolási csoportban

legalább 30 kPa

legalább 20 kPa

legalább 20 kPa

Alkalmazhatók más, legalább azonos hatékonyságú eljárások is.

(6) Elfogadási feltétel: Semmiféle szivárgásnak nem szabad létrejönnie.

3.3. Belsőnyomás-állósági próba (hidraulikus nyomáspróba)

(1) Hidraulikus nyomáspróbát kell végrehajtani minden acélból, alumíniumból vagy műanyagból készült csomagolástípuson és minden folyadék befogadására használt összetett csomagoláson. Nincs szükség nyomáspróbára:

- kombinált csomagolások belső csomagolásain,

- összetett

(üveg-, porcelán- és kőagyag) csomagolások belső tartályain,

- levehető tetejű csomagolásoknál, amelyek 23 oC-on 200 nm2/s-nél nagyobb viszkozitású anyagok csomagolására valók.

(2) A próbadarabok száma: gyártási típusonként és gyártónként három próbadarab.

(3) A csomagolások különleges előkészítése a próbához: a nyomás kifejtéséhez a próbadarabot semleges helyen meg kell fúrni oly módon, hogy a zárószerkezet tömörségét is vizsgálni lehessen. A szellőztető-szerkezettel ellátott zárószerkezetet szellőztető-szerkezet nélkülire kell kicserélni.

(4) A vizsgálati eljárás és az alkalmazandó próbanyomás: a csomagolásokat öt percen keresztül (műanyag csomagolások esetében harminc percen keresztül) olyan hidraulikus túlnyomásnak kell alávetni, amely nem lehet kisebb, mint

a) a csomagolásban 55 oC-on mért teljes túlnyomás (vagyis a töltőanyag gőznyomásának és a levegő vagy más inert gázok parciális nyomásának összegéből levonva 100 kPa-t) szorozva 1.5 biztonsági tényezővel: e teljes túlnyomás meghatározásához a maximális töltési fokot és 15 oC töltési hőmérsékletet kell alapul venni, vagy

b) a töltőanyag 50 oC-on mért gőznyomásának 1,75-szorosából levonva 100 kPa-t, de legalább 100 kPa túlnyomás, vagy

c) a töltőanyag 55 oC-on mért gőznyomásának 1.5 szereséből levonva 100 kPa-t, de legalább 100 kPa túlnyomás.

A csomagolás megtámasztásának módja nem hamisíthatja meg a próba eredményeit. A nyomást folyamatosan és egyenletesen kell növelni. A próbanyomást a próba teljes időtartama alatt állandó értéken kell tartani.

Az I. csomagolási csoportba tartozó csomagolásoknál a minimális próbanyomás 250 kPa.

(5) Elfogadási feltétel: egyetlen csomagolás sem szivároghat.

3.4. Halmazolási próba

(1) A halmazolási próbát minden csomagolástípuson el kell végezni, kivéve a zsákokat és az összetett (üveg-, porcelán- és kőagyag) csomagolásokat, amelyek nem halmazolhatók.

(2) A próbadarabok száma: gyártási típusonként és gyártónként három próbadarab.

(3) Vizsgálati eljárás: A vizsgálati mintát ki kell tenni a vizsgálati minta felső felületére ható, az azonos küldeménydarabok össztömegével megegyező erőnek, melyek a szállítás során arra halmazolhatók.

A próba időtartama 24 óra, kivéve a folyadékokhoz használt műanyag hordókat, kannákat és a folyadékokhoz használt 6HH1 és 6HH2 összetett csomagolásokat, amelyeket 28 nap időtartamon át kell legalább 40 oC hőmérsékleten halmazolási próbának alávetni. A minimális halmazolási magasság, beleértve a vizsgált mintát is, 3 méter. A vizsgálathoz az eredeti töltőanyagot kell használni. A bekezdése szerinti vizsgálatnál a halmazolási próbát standardfolyadékkal kell végrehajtani.

Amennyiben a próbadarab tartalma olyan nem veszélyes folyadék, amelynek relatív sűrűsége eltér a szállítandó folyadék sűrűségétől, az erőt ez utóbbira vonatkoztatva kell kiszámítani.

(4) Elfogadási feltétel:

Egyetlen próbadarabnak sem szabad tömítetlenné válnia. Összetett és kombinált csomagolások esetén a belső tartályban vagy a belső csomagolásban található anyagból semennyinek sem szabad kifolynia.

Egyetlen próbadarabon sem szabad olyan sérülésnek lennie, amely veszélyeztetheti a szállítás során a biztonságot, sem pedig olyan alakváltozásoknak, amelyek csökkenthetik a szilárdságot, vagy a stabilitás hiányát vonhatják maguk után, ha a csomagolásokat egymásra rakják.

A műanyag csomagolóeszközöket a próba értékelése előtt környezeti hőmérsékletre kell hűteni.

3.5. Kiegészítő áteresztőképességi (szivárgási) próba:

a 61 oC-os vagy annál kisebb lobbanáspontú folyadékok szállítására használt, műanyag hordókra, kannákra és az összetett (műanyag) csomagolásokra, kivéve a 6HA1 kódjelű csomagolásokat.

(1) A polietilénből gyártott csomagolásokon ezt a próbát csak akkor kell végrehajtani, ha azokat benzol, toluol , xilol vagy ezeket az anyagokat tartalmazó keverékek vagy készítmények szállítására kell jóváhagyni.

(2) A próbadarabok száma: gyártási típusonként és gyártónként három csomagolás.

(3) A próbadarabok különleges előkészítése a próbákhoz: a próbadarabokat előzetesen, vagy a eredeti töltőanyaggal, vagy nagy molekulatömegű polietilénből gyártott csomagolásoknál a srandardszén-hi

drogén-keverék (white spirit) folyadékkal megtöltve kell tárolni.

(4) Vizsgálati eljárás: a jóváhagyandó anyaggal megtöltött próbadarabokat 50%-os relatív nedvességtartalommal és 23 oC-on 28 napig tartó tárolás előtt és után le kell mérni. A nagy molekulatömegű polietilénből gyártott csomagolásoknál a próbát standardszénhidrogén-keverék (white spirit) folyadékkal is el lehet végezni benzol, toluol vagy xilol helyett.

(5) Elfogadási feltétel: a folyadékáteresztés (szivárgás) nem haladhatja meg a 0,008 g/h értéket.

Írta:Dr. Pánczél Zoltán, egyetemi adjunktus
Szerkesztette: Lajkó Gábor

IBC Konténerek tartályok vásárlásához kattintson ide!!!

Nincsenek megjegyzések: