2006. máj. 21.

IBC tartályok - ADR rendelet

28/2002. (XII. 9.) GKM rendelet
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás ,,A'' és ,,B'' Mellékletének kihirdetésérõl és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról

A rendelet hatálybalépésének idõpontja a kihirdetést követõ 15. nap.

Egyidejûleg hatályát veszti a 16/1997. (X. 6.) KHVM és a 18/1999. (VI. 9.) KHVM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Mellékletének módosításának és kiegészítésének kihirdetésérõl.

A módosításokat és kiegészítéseket az 1. sz. melléklet tartalmazza, a belföldi közúti szállításokra a 2. rész mellékletében foglalt kiegészítésekkel érvényes.

Az A Melléklet 7 részbõl áll, a B Melléklet a 8. és a 9. részt tartalmazza.

Az A Melléklet az általános és a veszélyes anyagokra, tárgyakra vonatkozó elõírásokat, a B Melléklet pedig a szállítóeszközökre és a szállításra vonatkozó szabályozást tartalmazza. A rendeletet, valamint az A és B Mellékletek tartalomjegyzékét a következõkben ismertetjük.

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetésérõl szóló 1979. évi 19. számú törvényerejû rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § (1) A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodásnak – a többször módosított – 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelettel (a továbbiakban: R.) kihirdetett ,,A'' és ,,B'' Melléklete módosítását és kiegészítését egységes szerkezetben e rendelettel kihirdetem, a módosításokat és kiegészítéseket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Belföldi közúti szállításokra az ,,A'' és ,,B'' Melléklet elõírásait az e rendelet 2. számú mellékletében lévõ kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § Az R. 3/A. §-a a következõ francia bekezdéssel egészül ki:
,,
– a Bizottság 2001/7/EK irányelve a Tanácsnak a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 94/55/EK irányelvének a mûszaki fejlõdés miatti harmadik módosításáról.''

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, egyidejûleg a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás ,,A'' és ,,B'' Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetésérõl szóló 16/1997. (X. 6.) KHVM rendelet és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás ,,A'' és ,,B'' Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetésérõl szóló 18/1999. (VI. 9.) KHVM rendelet hatályát veszti.

1. számú melléklet a 28/2002. (XII. 9.) GKM rendelethez

A VESZÉLYES ÁRUK NEMZETKÖZI KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS

(ADR)

„A” ÉS „B” MELLÉKLETE
A Megállapodás eredeti címe:

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

A magyar szöveg az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága által közzétett, 2001. július 1-jétõl érvényes, francia és angol nyelvû ECE/TRANS/140. sz. kiadvány és a Mellékletekhez hatályba lépett módosítások alapján készült.

TARTALOMJEGYZÉK

„A” MELLÉKLET

ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK ÉS A VESZÉLYES ANYAGOKRA ÉS TÁRGYAKRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK

1. rész Általános elõírások

1.1 fejezet Hatály és alkalmazási terület

1.1.1 Szerkezet

1.1.2 Hatály

1.1.3 Mentességek

1.1.4 Más szabályzatok alkalmazhatósága

1.2 fejezet Meghatározások és mértékegységek

1.2.1 Meghatározások

1.2.2 Mértékegységek

1.3 fejezet A veszélyes áruk szállításában részt vevõ személyek képzése

1.3.1 Hatály és alkalmazási terület

1.3.2 A képzés jellege

1.3.3 Dokumentálás

1.4 fejezet A résztvevõk biztonsággal kapcsolatos kötelezettsége

1.4.1 Általános biztonsági elõírások

1.4.2 A fõ résztvevõk kötelezettsége

1.4.3 A többi résztvevõ kötelezettségei

1.5 fejezet Eltérések

1.5.1 Ideiglenes eltérések

1.5.2 (fenntartva)

1.6 fejezet Átmeneti elõírások

1.6.1 Általános elõírások

1.6.2 Tartályok a 2 osztályhoz

1.6.3 Rögzített tartányok (tartányjármûvek), leszerelhetõ tartányok és battériás jármûvek

1.6.4 Tankkonténerek és MEG-konténerek

1.6.5 Jármûvek

1.6.6 7 osztály

1.7 fejezet Általános követelmények a 7 osztályra

1.7.1 Általános elõírások

1.7.2 Sugárvédelmi program

1.7.3 Minõségbiztosítás

1.7.4 Külön megegyezés

1.7.5 Egyéb veszélyes tulajdonságokkal bíró radioaktív anyag

1.8 fejezet Biztonsági követelmények betartását biztosító ellenõrzések, ill. a biztonságot elõsegítõ egyéb intézkedések

1.8.1 A veszélyes áruk hatósági ellenõrzése

1.8.2 Hivatali együttmûködés

1.8.3 Biztonsági tanácsadó

1.8.4 Az illetékes hatóságok és az általuk kijelölt szervezetek jegyzéke

1.8.5 A veszélyes árukkal kapcsolatos eseményekrõl szóló jelentés

1.9 fejezet A szállítás korlátozása az illetékes hatóságok által

2. rész Osztályozás

2.1 fejezet Általános elõírások

2.1.1 Bevezetés

2.1.2 Az osztályozás alapelvei

2.1.3 A név szerint nem említett anyagok, oldatok és keverékek (készítmények és hulladékok) besorolása

2.1.4 Minták besorolása

2.2 fejezet Az egyes osztályokra vonatkozó elõírások

2.2.1 1 osztály Robbanóanyagok és -tárgyak

2.2.2 2 osztály Gázok

2.2.3 3 osztály Gyúlékony folyékony anyagok

2.2.41 4.1 osztály Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd, érzéketlenített robbanóanyagok

2.2.42 4.2 osztály Öngyulladásra hajlamos anyagok

2.2.43 4.3 osztály Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztõ anyagok

2.2.51 5.1 osztály Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok

2.2.52 5.2 osztály Szerves peroxidok

2.2.61 6.1 osztály Mérgezõ anyagok

2.2.62 6.2 osztály Fertõzõ anyagok

2.2.77 osztály Radioaktív anyagok

2.2.88 osztály Maró anyagok

2.2.99 osztály Különféle veszélyes anyagok és tárgyak

2.3 fejezet Vizsgálati módszerek

2.3.0 Általános elõírások

2.3.1 Kiizzadási vizsgálat az A típusú robbantóanyagokhoz

2.3.2 A 4.1 osztály nitrocellulóz keverékeire vonatkozó feltételek

2.3.3 A 3, a 6.1 és a 8 osztályba tartozó gyúlékony folyékony anyagok vizsgálata

2.3.4 Vizsgálat a folyékonyság meghatározásához

2.3.5 Vizsgálat az anyagok vízi környezetben mutatott ökotoxicitásának, lebomlással szembeni ellenállásának és bioakkumulációjának meghatározására a 9 osztályba történõ besoroláshoz

3. rész A veszélyes áruk felsorolása, különleges elõírások és a korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árukra vonatkozó mentességek

3.1 fejezet Általános elõírások

3.1.1 Bevezetés

3.1.2 Helyes szállítási megnevezés

3.2 fejezet A veszélyes áruk felsorolása

3.2.1 Az „A” táblázat (A veszélyes áruk UN szám szerinti felsorolása)

3.2.2 A „B” táblázat: Az ADR anyagainak és tárgyainak betûrendes felsorolása

3.3 fejezet Egyes anyagokra vagy tárgyakra vonatkozó különleges elõírások

3.4 fejezet Korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árukra vonatkozó mentességek

4. rész A csomagolásra és a tartányokra vonatkozó elõírások

4.1 fejezet A csomagolóeszközök, a nagyméretû csomagolóeszközök (IBC-k) és a nagycsomagolások használata

4.1.1 A 2, a 6.2 és a 7 osztály anyagainak kivételével a többi veszélyes áru csomagolóeszközbe, IBC-be és nagycsomagolásba történõ csomagolására vonatkozó általános elõírások

4.1.2 Kiegészítõ általános elõírások az IBC-k használatára

4.1.3 A csomagolási utasításokra vonatkozó általános elõírások

4.1.4 A csomagolási utasítások felsorolása

4.1.5 Különleges csomagolási elõírások az 1 osztály áruihoz

4.1.6 Különleges csomagolási elõírások a 2 osztályhoz

4.1.7 Különleges csomagolási elõírások a szerves peroxidokhoz (5.2 osztály) és a 4.1 osztály önreaktív anyagaihoz

4.1.8 Különleges csomagolási elõírások a fertõzõ anyagokhoz (6.2 osztály)

4.1.9 Különleges csomagolási elõírások a 7 osztályhoz

4.1.10 Különleges elõírások az egybecsomagolásra

4.2 fejezet A mobil tartányok használata

4.2.1 Általános elõírások a mobil tartányok használatára a 3–9 osztály anyagainak szállításához

4.2.2 Általános elõírások a mobil tartányok használatára a nem mélyhûtött, cseppfolyósított gázok szállításához

4.2.3 Általános elõírások a mobil tartányok használatára a mélyhûtött, cseppfolyósított gázok szállításához

4.2.4 Mobil tartány utasítások és különleges elõírások

4.3 fejezet A fémbõl gyártott rögzített tartányok (tartányjármûvek), leszerelhetõ tartányok, tankkonténerek és tartányos cserefelépítmények, valamint battériás jármûvek és többelemes gázkonténerek (MEG-konténerek) használata

4.3.1 Alkalmazási terület

4.3.2 Az összes osztályra vonatkozó követelmények

4.3.3 A 2 osztályra vonatkozó különleges elõírások

4.3.4 A 3–9 osztályra vonatkozó elõírások

4.3.5 Különleges elõírások

4.4 fejezet A szálvázas mûanyag tartányok használata

4.4.1 Általános elõírások

4.4.2 Üzemeltetés

4.5 fejezet A hulladékok szállítására szolgáló, vákuummal üzemelõ tartányok használata

4.5.1 Használat

4.5.2 Üzemeltetés

5. rész Feladási eljárások

5.1 fejezet Általános elõírások

5.1.1 Alkalmazási terület és általános elõírások

5.1.2 Az egyesítõ csomagolások használata

5.1.3 Tisztítatlan, üres csomagolóeszközök (beleértve az IBC-ket és a nagycsomagolásokat), tartányok, ömlesztett árut fuvarozó kocsik és konténerek

5.1.4 Egybecsomagolás

5.1.5 Általános elõírások a 7 osztályra

5.2. fejezet Jelölés és bárcázás

5.2.1 A küldeménydarabok jelölése

5.2.2 A küldeménydarabok bárcázása

5.3 fejezet A konténerek, MEG-konténerek, tankkonténerek, mobil tartányok és jármûvek nagybárcával és narancssárga táblával való megjelölése

5.3.1 Nagybárcák elhelyezése

5.3.2 Narancssárga tábla

5.3.3 Magas hõmérsékletû anyagok jelölése

5.4 fejezet Okmányok

5.4.1 Veszélyes áru szállítási okmányok és az azokkal összefüggõ információk

5.4.2 Konténer megrakási bizonyítvány

5.4.3 Írásbeli utasítás

5.4.4 Multimodális veszélyes áru nyomtatvány minta

5.5 fejezet Különleges elõírások

5.5.1 A 3. és 4. kockázati csoportba tartozó fertõzõ anyagok küldeményeire vonatkozó különleges elõírások

5.5.2 A füstölõszerrel fertõtlenített konténerekre és kocsikra vonatkozó különleges elõírások

6. rész A csomagolóeszközök, nagyméretû csomagolóeszközök (IBC-k), nagycsomagolások és tartányok gyártására és vizsgálatára vonatkozó elõírások

6.1 fejezet Csomagolóeszközök gyártására és vizsgálatára vonatkozó elõírások

6.1.1 Általános elõírások

6.1.2 A csomagolóeszközök típusát jelölõ kód

6.1.3 Jelölés

6.1.4 A csomagolóeszközökre vonatkozó követelmények

6.1.5 Elõírások a csomagolóeszközök vizsgálatára

6.1.6 A 6.1.5.2.6 pont szerinti standardfolyadékok nagy vagy közepes molekulatömegû polietilénbõl gyártott csomagolóeszközök kémiai összeférhetõségének vizsgálatához és az anyagok felsorolása amelyekkel a standard folyadékok egyenértékûnek tekinthetõk

6.2 fejezet A gáztartályok, az aeroszolok és a gázzal töltött, kisméretû tartályok (gázpatronok) gyártására és vizsgálatára vonatkozó követelmények

6.2.1 A gáztartályokra vonatkozó általános követelmények

6.2.2 Szabvány szerint tervezett, gyártott és vizsgált tartályok

6.2.3 Nem szabvány szerint tervezett, gyártott és vizsgált tartályokra vonatkozó követelmények

6.2.4 Az aeroszolokra és a gázzal töltött kisméretû tartályokra

6.3 fejezet A 6.2 osztály anyagaihoz használt csomagolóeszközök gyártására és vizsgálatára vonatkozó követelmények

6.3.1 Általános elõírások

6.3.2 A csomagolóeszközök vizsgálati követelményei

6.4 fejezet A 7 osztály küldeménydarabjainak és anyagainak gyártására, vizsgálatára és jóváhagyására vonatkozó követelmények

6.4.1 (fenntartva)

6.4.2 Általános követelmények

6.4.3 (fenntartva)

6.4.4 Az engedményes küldeménydarabokra vonatkozó követelmények

6.4.5 Az ipari küldeménydarabokra vonatkozó követelmények

6.4.6 Az urán-hexafluoridot tartalmazó küldeménydarabokra vonatkozó követelmények

6.4.7 Az A típusú küldeménydarabokra vonatkozó követelmények

6.4.8 A B(U) típusú küldeménydarabokra vonatkozó követelmények

6.4.9 A B(M) típusú küldeménydarabokra vonatkozó követelmények

6.4.10 (fenntartva)

6.4.11 A hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarabokra vonatkozó követelmények

6.4.12 Vizsgálati eljárások és a megfelelõség bizonyítása

6.4.13 A biztonsági tartály és a sugárárnyékolás sértetlenségének vizsgálata és a biztonsági kritikusság értékelése

6.4.14 Ütközõlap ejtési vizsgálatokhoz

6.4.15 Vizsgálat a normális szállítási körülmények elviselésének bemutatására

6.4.16 Folyadékok és gázok szállítására tervezett A típusú küldeménydarabok kiegészítõ vizsgálata

6.4.17 Vizsgálatok a szállítás közben bekövetkezõ balesetekkel szembeni ellenálló képesség bemutatására

6.4.18 Fokozott vízbe merítési próba a 105A2-nél nagyobb aktivitást tartalmazó B(U) és B(M) típusú küldeménydarabokra és C típusú küldeménydarabokra

6.4.19 Hasadóanyagot tartalmazó küldeménydarabok vízszivárgás-próbája

6.4.20 (fenntartva)

6.4.21 A 0,1 kg vagy annál több urán-hexafluoridot tartalmazó csomagolóeszközök vizsgálata

6.4.22 A küldeménydarab minták és anyagok engedélyezése

6.4.23 Engedély iránti kérelmek és engedélyek a radioaktív anyagok szállításához

6.5 fejezet A nagyméretû csomagolóeszközök (IBC-k) gyártására és vizsgálatára vonatkozó elõírások

6.5.1 Minden IBC típusra vonatkozó általános elõírások

6.5.2 Jelölés

6.5.3 Különleges követelmények az IBC-kre

6.5.4 Vizsgálati követelmények az IBC-kre

6.6 fejezet A nagycsomagolások gyártására és vizsgálatára vonatkozó elõírások

6.6.1 Általános elõírások

6.6.2 A nagycsomagolások típusát jelölõ kód

6.6.3 Jelölés

6.6.4 Különleges követelmények a nagycsomagolásokra

6.6.5 Vizsgálati követelmények a nagycsomagolásokra

6.7 fejezet A mobil tartányok tervezésére, gyártására és vizsgálatára vonatkozó elõírások

6.7.1 Alkalmazási terület és általános elõírások

6.7.2 A 3–9 osztály anyagainak szállításához használt mobil tartányok gyártására és vizsgálatára vonatkozó követelmények

6.7.3 A nem mélyhûtött, cseppfolyósított gázokhoz használt mobil tartányok gyártására és vizsgálatára vonatkozó követelmények

6.7.4 A mélyhûtött, cseppfolyósított gázokhoz használt mobil tartányok gyártására és vizsgálatára vonatkozó követelmények

6.8 fejezet A fémbõl gyártott, rögzített tartányok (tartányjármûvek), leszerelhetõ tartányok, tankkonténerek és tartányos cserefelépítmények, valamint battériás jármûvek és többelemes gázkonténerek (MEG-konténerek) gyártására, szerelvényeire, típusjóváhagyására, vizsgálatára és jelölésére vonatkozó követelmények

6.8.1 Alkalmazási terület

6.8.2 Az összes osztályra vonatkozó követelmények

6.8.3 A 2 osztályra vonatkozó különleges elõírások

6.8.4 Különleges elõírások

6.8.5 A legalább 1 MPa (10 bar) próbanyomású rögzített hegesztett tartányok, leszerelhetõ hegesztett tartányok és tankkonténerek hegesztett tartányai gyártási anyagaira és gyártására, valamint a 2 osztályba tartozó mélyhûtött, cseppfolyósított gázok szállítására használt rögzített hegesztett tartányok, leszerelhetõ hegesztett tartányok és tankkonténerek hegesztett tartányai gyártási anyagaira és gyártására vonatkozó elõírások

6.9 fejezet A szálvázas mûanyagból gyártott, rögzített tartányok (tartányjármûvek), leszerelhetõ tartányok, tankkonténerek és tartányos cserefelépítmények tervezésére, gyártására, szerelvényeire, típusjóváhagyására, vizsgálatára és jelölésére vonatkozó követelmények

6.9.1 Általános elõírások

6.9.2 Gyártás

6.9.3 Szerelvények

6.9.4 Típusvizsgálat és jóváhagyás

6.9.5 Vizsgálat

6.9.6 Jelölés

6.10 fejezet Hulladékok szállítására szolgáló, vákuummal üzemelõ tartányok gyártására, szerelvényeire, típusjóváhagyására, vizsgálatára és jelölésére vonatkozó elõírások

6.10.1 Általános elõírások

6.10.2 Gyártás

6.10.3 Szerelvények

6.10.4 Vizsgálatok

7. rész A szállítás feltételeire, a berakásra, a kirakásra és az árukezelésre vonatkozó elõírások

7.1 fejezet Általános elõírások

7.2 fejezet A küldeménydarabok szállításra vonatkozó elõírások

7.3 fejezet Az ömlesztett szállításra vonatkozó elõírások

7.4 fejezet A tartányos szállításra vonatkozó elõírások

7.5 fejezet A berakásra, a kirakásra és az árukezelésre vonatkozó elõírások

7.5.1 A berakásra, a kirakásra és az árukezelésre vonatkozó általános elõírások

7.5.2 Együvé rakási tilalom

7.5.3 (fenntartva)

7.5.4 Élelmiszerekre, egyéb fogyasztási cikkekre és takarmányra vonatkozó óvintézkedések

7.5.5 A szállított anyag mennyiségének korlátozása

7.5.6 (fenntartva)

7.5.7 Árukezelés és elhelyezés

7.5.8 Kirakás utáni tisztítás

7.5.9 Dohányzási tilalom

7.5.10 Az elektrosztatikus töltések felhalmozódásának elkerülése

7.5.11 Egyes osztályokra vagy bizonyos árukra vonatkozó kiegészítõ elõírások

„B” MELLÉKLET

A SZÁLLÍTÓESZKÖZÖKRE ÉS A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK

8. rész A jármû személyzetére, a felszerelésre, az üzemeltetésre és az okmányokra vonatkozó követelmények

8.1 fejezet Általános követelmények a szállítóegységekre és a jármûvön tartandó felszerelésekre

8.1.1 Szállítóegységek

8.1.2 A szállítóegységen tartandó okmányok

8.1.3 A nagybárcák alkalmazása és a jelölés

8.1.4 Tûzoltó eszközök

8.1.5 Egyéb felszerelések

8.2 fejezet A jármû személyzet képzésére vonatkozó követelmények

8.2.1 A gépjármûvezetõk képzésére vonatkozó általános követelmények

8.2.2 A jármûvezetõk képzésére vonatkozó különleges követelmények

8.2.3 A veszélyes áruk közúti szállításában résztvevõ, a 8.2.1 szakaszban említett gépjármûvezetõn kívüli személyek képzése

8.3 fejezet A jármûvek személyzetére vonatkozó követelmények

8.3.1 Utasok szállítása

8.3.2 A tûzoltó eszközök használata

8.3.3 Küldeménydarabok felnyitásának tilalma

8.3.4 Hordozható világítókészülék

8.3.5 Dohányzási tilalom

8.3.6 A motor mûködtetése be- és kirakás alatt

8.3.7 Rögzítõfék használata

8.4 fejezet A jármûvek felügyeletére vonatkozó követelmények

8.5 fejezet Kiegészítõ követelmények egyes osztályokra vagy anyagokra

9. rész A jármûvek szerkezetére és jóváhagyására vonatkozó követelmények

9.1 fejezet A jármûvek szerkezetére és jóváhagyására vonatkozó általános követelmények

9.1.1 Általános elõírások

9.1.2 Az EX/II, az EX/III, az FL, az OX és az AT jármûvek jóváhagyása

9.2 fejezet Az alapjármûvek szerkezetére vonatkozó követelmények

9.2.2 Villamos felszerelés

9.2.3 Fékberendezés

9.2.4 Tûzveszély kiküszöbölése

9.2.5 Sebességkorlátozó készülék

9.2.6 A pótkocsik kapcsolószerkezete

9.3 fejezet Kiegészítõ követelmények az EX/II és az EX/III (kész, ill. befejezett) jármûvekre

9.3.1 A jármûszekrény gyártásához használt anyagok

9.3.2 Belsõ égésû fûtõberendezés

9.3.3 EX/II jármû

9.3.4 EX/III jármû

9.3.5 A raktér és a motor

9.3.6 A raktér és a kipufogó rendszer

9.3.7 Villamos berendezések

9.4 fejezet Kiegészítõ követelmények a veszélyes árut küldeménydarabokban szállító (kész, ill. befejezet t) jármûvek (kivéve az EX/II és EX/III jármûvek) felépítményének szerkezetére

9.5 fejezet Kiegészítõ követelmények a szilárd veszélyes árut ömlesztve szállító (kész, ill. befejezet t) jármûvek felépítményének szerkezetére

9.6 fejezet Kiegészítõ követelmények a 4.1 osztályba tartozó önreaktív anyagok és az 5.2 osztályba tartozó szerves peroxidok hõmérséklet-szabályozással történõ szállítására szolgáló (kész, ill. befejezet t) jármûvek felépítményének szerkezetére

9.7 fejezet Kiegészítõ követelmények tartányjármûvekre (rögzített tartányokra), az 1 m3-nél nagyobb befogadóképességû battériás jármûvekre, a veszélyes árut 1 m3-nél nagyobb befogadóképességû leszerelhetõ tartányban, 3 m3-nél nagyobb befogadóképességû tankkonténerben, mobil tartányban vagy MEG-konténerben való szállítására szolgáló (kész, ill. befejezet t) jármûvekre (FL, AT, OX jármûvek)

9.7.1 Általános elõírások

9.7.2 A tartányokra vonatkozó követelmények

9.7.3 Rögzítõ elemek

9.7.4 Az FL jármûvek földelése

9.7.5 A tartányjármûvek stabilitása

9.7.6 A jármûvek hátsó védelme

9.7.7 Belsõ égésû fûtõberendezés

9.7.8 Villamos berendezések

„A” MELLÉKLET

ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK ÉS A VESZÉLYES ANYAGOKRA ÉS TÁRGYAKRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK

1. RÉSZ

ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK

2. RÉSZ

OSZTÁLYOZÁS

2.1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK

2.2. FEJEZET

AZ EGYES OSZTÁLYOKRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK

2.3. FEJEZET

VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK

3. RÉSZ

A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA, KÜLÖNLEGES ELÕÍRÁSOK ÉS KORLÁTOZOTT MENNYISÉGBEN CSOMAGOLT VESZÉLYES ÁRUKRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK

3.1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK

3.2. FEJEZET

A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA

3.3. FEJEZET

EGYES ANYAGOKRA VAGY TÁRGYAKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ELÕÍRÁSOK

3.4. FEJEZET

KORLÁTOZOTT MENNYISÉGBEN CSOMAGOLT VESZÉLYES ÁRUKRA VONATKOZÓ MENTESSÉGEK

4. RÉSZ

A CSOMAGOLÁSRA ÉS A TARTÁNYOKRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK

4.1 FEJEZET

A CSOMAGOLÓESZKÖZÖK, A NAGYMÉRETÛ CSOMAGOLÓESZKÖZÖK (IBC-K) ÉS A NAGYCSOMAGOLÁSOK HASZNÁLATA

4.2 FEJEZET

A MOBIL TARTÁNYOK HASZNÁLATA

4.3 FEJEZET

A FÉMBÕL GYÁRTOTT, RÖGZÍTETT TARTÁNYOK (TARTÁNYJÁRMÛVEK), LESZERELHETÕ TARTÁNYOK, TANKKONTÉNEREK ÉS TARTÁNYOS CSEREFELÉPÍTMÉNYEK, VALAMINT BATTÉRIÁS JÁRMÛVEK ÉS TÖBBELEMES GÁZKONTÉNEREK (MEG-KONTÉNEREK) HASZNÁLATA

4.4 FEJEZET

A SZÁLVÁZAS MÛANYAG TARTÁNYOK HASZNÁLATA

4.5 FEJEZET

A HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ, VÁKUUMMAL ÜZEMELÕ TARTÁNYOK HASZNÁLATA

5. RÉSZ

FELADÁSI ELJÁRÁSOK

6. RÉSZ

A CSOMAGOLÓESZKÖZÖK, NAGYMÉRETÛ CSOMAGOLÓESZKÖZÖK (IBC-K), NAGYCSOMAGOLÁSOK ÉS TARTÁNYOK GYÁRTÁSÁRA ÉS VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK

6.1 FEJEZET

A CSOMAGOLÓESZKÖZÖK GYÁRTÁSÁRA ÉS VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK

6.2 FEJEZET

A GÁZTARTÁLYOK, AZ AEROSZOLOK ÉS A GÁZZAL TÖLTÖTT, KISMÉRETÛ TARTÁLYOK (GÁZPATRONOK) GYÁRTÁSÁRA ÉS VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

6.3 FEJEZET

A 6.2 OSZTÁLY ANYAGAIHOZ HASZNÁLT CSOMAGOLÓESZKÖZÖK GYÁRTÁSÁRA ÉS VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

6.4 FEJEZET

A 7 OSZTÁLY KÜLDEMÉNYDARABJAINAK ÉS ANYAGAINAK GYÁRTÁSÁRA, VIZSGÁLATÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

6.5 FEJEZET

A NAGYMÉRETÛ CSOMAGOLÓESZKÖZÖK (IBC-K) GYÁRTÁSÁRA ÉS VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK

6.6 FEJEZET

A NAGYCSOMAGOLÁSOK GYÁRTÁSÁRA ÉS VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK

6.7 FEJEZET

A MOBIL TARTÁNYOK TERVEZÉSÉRE, GYÁRTÁSÁRA ÉS VIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK

6.8 FEJEZET

A FÉMBÕL GYÁRTOTT, RÖGZÍTETT TARTÁNYOK (TARTÁNYJÁRMÛVEK), LESZERELHETÕ TARTÁNYOK, TANKKONTÉNEREK ÉS TARTÁNYOS CSEREFELÉPÍTMÉNYEK, VALAMINT BATTÉRIÁS JÁRMÛVEK ÉS TÖBBELEMES GÁZKONTÉNEREK (MEG-KONTÉNEREK) GYÁRTÁSÁRA, SZERELVÉNYEIRE, TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁRA, VIZSGÁLATÁRA ÉS JELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

6.9 FEJEZET

A SZÁLVÁZAS MÛANYAGBÓL GYÁRTOTT, RÖGZÍTETT TARTÁNYOK, (TARTÁNYJÁRMÛVEK), LESZERELHETÕ TARTÁNYOK, TANKKONTÉNEREK ÉS TARTÁNYOS CSEREFELÉPÍTMÉNYEK TERVEZÉSÉRE, GYÁRTÁSÁRA, SZERELVÉNYEIRE, TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁRA, VIZSGÁLATÁRA ÉS JELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

6.10 FEJEZET

HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ, VÁKUUMMAL ÜZEMELÕ TARTÁNYOK GYÁRTÁSÁRA, SZERELVÉNYEIRE, TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁRA, VIZSGÁLATÁRA ÉS JELÖLÉSÉRE VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK

7. RÉSZ

A SZÁLLÍTÁS FELTÉTELEIRE, A BERAKÁSRA, A KIRAKÁSRA ÉS AZ ÁRUKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK

„B” MELLÉKLET

A SZÁLLÍTÓESZKÖZÖKRE ÉS A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK

8. RÉSZ

A JÁRMÛ SZEMÉLYZETÉRE, FELSZERELÉSÉRE, ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS AZ OKMÁNYOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

9. RÉSZ

A JÁRMÛVEK SZERKEZETÉRE ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

2. számú melléklet a 28/2002. (XII. 9.) GKM rendelethez

A Megállapodás mellékleteinek egyes bekezdéseit, illetve pontjait Magyarországon a belföldi forgalomban a következõ eltérésekkel, ill. kiegészítésekkel kell alkalmazni.

Szerkesztette: Lajkó Gábor

Nincsenek megjegyzések: